Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet

Tilskuddsordningen skal bidra til å integrere bruker- og/eller pårørendemedvirkning i helse- og omsorgstjenestens utvikling og kvalitetsforbedring av tjenestetilbud innen psykisk helse-, rusmiddel-, og voldsfeltet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Det overordnede formålet med tilskuddsordningen er å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring av helse- og omsorgstjenestene. Tilskuddsordningen skal styrke bruker- og/eller pårørendemedvirkning innen feltene psykisk helse, rusmiddelproblemer og voldsutfordringer. Ett langsiktig mål er at alle landets regioner skal ha tilstrekkelig tilfang av og tilgang til bruker- og pårørenderepresentanter. Tilskuddet til drift av bruker- og pårørendeorganisasjoners skal gå til organisasjonenes arbeid på systemnivå, bidrag til utvikling av offentlige tjenester og tiltak, og virke på individnivå. Formålet er operasjonalisert under punkt 3.

Direkte målgruppe for tilskuddsordningen er hovedsakelig bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, rus og voldsfeltet (se også pkt. 2). Den endelige målgruppen er brukere av tjenester og tilbud innen rus, psykisk helse- og voldsfeltet og deres pårørende.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser.

Tillegg og presiseringer:

 • Tilskuddsordningen skal gi støtte til drift av organisasjoner som har bruker- og/eller pårørendemedvirkning som sin kjernevirksomhet/formål, og som kan dokumentere dette gjennom f.eks. vedtekter eller formell formålsbeskrivelse for organisasjonen.
 • For å kunne søke om driftsstøtte under tilskuddsordningen, må organisasjonene drive aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirkning på alle tre nivåer.
 • I tillegg kan paraplyorganisasjoner søke så fremt de har bruker- og/eller pårørendemedvirkning som sin kjernevirksomhet, og at flertallet av bruker- og pårørendeorganisasjoner de representerer, tilfredsstiller kravet om aktiv bruker- og pårørendemedvirkning på alle tre nivåer.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
Tilskuddet skal benyttes til drift av organisasjonene jf. pkt. 2 over, dvs. til organisasjonenes kjernevirksomhet/-oppgaver på system-, tjeneste- og individnivå. Kjerneoppgavene inkluderer:

 • Aktiv bruker- og/eller pårørendemedvirking på alle nivåer, eksempelvis påvirkningsarbeid og deltakelse i råds-, utvalgs- og arbeidsgrupper på politisk/system- og tjenestenivå.
 • Innsamling, systematisering, bruk og formidling av bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap.
 • Rekruttering, opplæring samt kontinuerlig veiledning og oppfølging av bruker- og pårørenderepresentanter knyttet til organisasjonene. Søkerne skal tilstrebe best mulig geografisk utbredelse i tilgjengelig bruker- og pårørenderepresentasjon, også gjennom samarbeid med hverandre.

Det gis videre tilskudd til:

 • Reiseutgifter som er nødvendige for å løse kjerneoppgavene.
 • Administrasjon og grunnleggende informasjonsarbeid (f.eks. husleie, strøm, telefon, drift av nettsider/sosiale medier, medlemskontakt, lønnsmidler administrasjon).

Det er et krav at organisasjonen samarbeider med:

 • andre bruker- og pårørendeorganisasjoner og/eller andre brukermiljøer
 • det offentlige tjenesteapparatet som kommuner, statsforvalteren, fylkeskommuner og helseforetak
 • utdanningsinstitusjoner og kompetansesentre/-miljøer.

For tilskuddsordningen som helhet er det et mål å oppnå god geografisk spredning av tilgjengelige bruker- og pårørenderepresentanter. Helsedirektoratet vil ta hensyn til dette når vi behandler enkeltsøknader.

 • Tilskuddet kan ikke benyttes til å delta i eller finansiere forskningsprosjekter.
 • Tilskuddet skal ikke benyttes til rent sosiale aktiviteter.
 • Tilskuddet skal ikke benyttes til investeringer.

Vurderingskriterier ved behandling av søknader - se fullstendig regelverk, pkt 6

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers skal rapportere kvantitativt på kriteriene for måloppnåelse for resultatmålene som beskrevet under pkt. 3. I tillegg skal mottaker:

 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har samlet inn, systematisert, brukt og formidlet bruker- og pårørendeerfaringer/-kunnskap
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har rekruttert, lært opp og fulgt opp brukerrepresentanter
 • Gi en kort beskrivelse av de viktigste samarbeidene mottakerne har bidratt i, hvilke aktører de har samarbeidet med og om hvilke tema og/eller oppgaver
 • Gi en kort beskrivelse av de viktigste politiske prosessene mottakerne har deltatt i.
 • Rapportere på administrative indikatorer:
  • Antall medlemmer
  • Antall lønnede årsverk
  • Antall ulønnede årsverk

Særlig for rapportering for 2023: De regionale brukerstyrte sentrene rapporterer i henhold til krav i vedtaksbrev.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
Revisorattestasjon: Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet
 

Hvordan søke

 • Søkerens måltall for tilskuddet (se pkt. 3)
 • Beskrivelse av tiltak/det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

MERK: Vedlagte skjema må fylles ut og lastes opp med søknaden:

Vedlegg 1 (WORD)

Vedlegg 2 (WORD)

Tillegg og presiseringer:

 • Søknaden skal inneholde en fremdriftsplan som viser hvilke aktiviteter som skal gjennomføres for å løse kjerneoppgavene beskrevet i pkt. 4.
 • Søknaden skal beskrive hvordan søker innhenter og systematiserer bruker- og/eller pårørendekunnskap, og hvordan denne blir aggregert fra individ til gruppenivå.
 • Søknaden skal beskrive hvordan bruker- og pårørendeorganisasjonen benytter og formidler bruker- og/eller pårørendekunnskap i sin virksomhet, f.eks. hvordan denne inngår i opplæring av bruker- og pårørenderepresentanter som skal arbeide på tjeneste- og systemnivå.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av de viktigste politiske prosessene mottakerne planlegger å ta aktivt del i.
 • Søknaden skal beskrive de viktigste samarbeidene søkeren skal delta i, hvilke aktører søkeren skal samarbeide med, og hvilke tema og/eller oppgaver som det skal samarbeides om.
 • Søknaden skal inneholde et anslag over hvor stor andel av budsjettet i prosent som går til administrasjon.
 • Søknaden skal inneholde vedtekter eller grunnlagsdokumenter som viser at bruker- og pårørendemedvirkning er organisasjonens kjernevirksomhet, at organisasjonen er medlemsbasert og demokratisk, og at søker ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra tilskuddsmottaker på hva/hvor mye de vil oppnå eller levere med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret (måltall) for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både effekt- og resultatnivå for tiltaket. Måltallet kan også være binært, dvs. JA/NEI. Se søknadsskjema for mer informasjon.

Måltallet vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes måltallet til 0 (se regelverkets punkt 3).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12, det året tilskuddet ble tildelt, rapportere resultater på samme kriterier som de oppga måltall for i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med måltallet i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

261 571 679 kr

Tildelt

131 928 560 kr

Innvilget

50,4 %
131 928 560 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

56

Mottakere

38

Søknader

56

Tildelinger

38

Mottakere og søkere

Per side:

Årsoversikt

Tildelt

Fant du det du lette etter?