Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Nasjonale tiltak for forebygging av selvmord og selvskading

Formålet med ordningen er å iverksette og gjennomføre tiltak for å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading, og bedre oppfølgingen til pårørende og til etterlatte etter selvmord.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 75

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å forebygge og redusere omfanget av selvmord, selvmordsforsøk og selvskading. Det er også et mål å bedre oppfølgingen av pårørende til personer med selvmordsatferd og til etterlatte etter selvmord.

Delmål:
-   God oppfølging og ivaretakelse av mennesker som er i selvmordsrisiko, og/eller selvskader.
-   God oppfølging av pårørende til personer i selvmordsrisiko, etterlatte og andre berørte.
-   Økt kompetanse om forebygging av selvskading og selvmordsforsøk.
-   Utvikling av kunnskapsbaserte metodikk i det selvmordsforebyggende arbeidet.

For å få en hensiktsmessig samlet tiltaksportefølje kan Helsedirektoratet i utlysningen vektlegge delmål innenfor regelverket som gis prioritet i den årlige søknadsbehandlingen.

Målgruppen er personer i risiko for selvskading og selvmord og deres pårørende, etterlatte etter selvmord, samt tjenesteutøvere og andre som i sitt arbeid eller verv kan komme i kontakt med mennesker som er i risiko for selvskading eller selvmord.

Hvem kan motta tilskudd

  • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
  • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
  • Universiteter og høyskoler

Tillegg og presiseringer:
Frivillige organisasjoner må være landsdekkende og registrert i frivillighetsregisteret for å komme inn under tilskuddordningen.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
•   Prosjektet må ha en innretning som kan gi en nasjonal overføringsverdi, det vil si at tiltaket kan iverksettes i øvrige deler av landet.
•   Prosjektet må falle innenfor tema omtalt i Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025).
•   Prosjektet må involvere samarbeid med brukere, pårørende og/eller etterlatte.

Tillegg og presiseringer:
•   Tilskuddssummen er begrenset oppad til kr. 800 000 per søker.
•   Det innvilges ikke tilskudd som et rent driftstilskudd til ordinær drift av en virksomhet eller tiltak.
•   Tilskuddet tildeles for ett år av gangen. Samme prosjekt kan kun innvilges tilskudd for inntil tre år. Det må sendes inn søknad for hvert år.

Tilskuddsberegning:
Tilskuddet innvilges de søknader som retter seg mot målene og som forvalter har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt, sett opp mot følgende kriterier:
Tiltak som omfatter samarbeid med kommuner vektlegges positivt.
Tiltak som ikke mottar driftstilskudd over andre tilskuddsordninger vil bli prioritert

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Prosjekt

(40%)

Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddordningen

I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?

Kunnskapsbasert metode

I hvilken grad benytter prosjektet en etterprøvbar metode som viser dokumentert effekt?

Erfaring/ kompetanse innenfor målområdet

I hvilken grav synliggjør søknaden tilstrekkelig erfaring/kompetanse hos søkeren innenfor målområdet?

Samarbeid med andre relevante aktører

I hvilken grad samarbeider søker med andre relevante aktører om utforming og gjennomføring av prosjektet?

Søknad

(40%)

Målsetting/målgruppe og tydelige kriterier for måloppnåelse

I hvilken grad viser søknaden til mål som er spesifikke, målbare, realistiske, tidsbestemte og mulig å evaluere? I hvilken grad er prosjektets målsetting og målgruppe(r) tydelig beskrevet?

Sammenheng mellom aktivitet og mål

I hvilken grad henger aktiviteten sammen med prosjektets mål?

Forankring

I hvilken grad viser søknaden til tilstrekkelig faglig og administrativt/ politisk forankring?

Plan for brukerinvolvering og tilbakemeldinger

I hvilken grad er det lagt opp til at brukerne blir involvert/ får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet? På hvilken måte legger prosjektet til rette for tilbakemeldinger fra målgruppen(e)?

Budsjett

(20%)

Klart og presist budsjett for søknadsbeløp

I hvilken grad tydeliggjør søknaden tiltakets omfang, herunder antall prosjektmedarbeidere, timepris, andre prosjektrelaterte utgifter etc.?

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktiviteter

I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?

Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål

I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet? I hvilken grad kan søknadsbeløpet ansas som rimelig ift. ordningens budsjett og søknadsmengde?

Plan for videre finansiering

I hvilken grad har søkeren reflektert over hvordan prosjektet kan finansieres dersom tilskudds finansieringen ikke videreføres?


Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak sett opp mot beskrivelsen i sin søknad og hvordan/i hvilken grad dette bidrar til å nå målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2).
Rapporteringen bør spesifikt omtale:
•   Prosjektets forankring i handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading.
•   Hvordan prosjektet er innrettet for å nå ordningens målgrupper
•   Involvering og ivaretakelse av brukere, pårørende, etterlatte og andre i målgruppen.
•   Grad av tilfredshet, erfaringer og tiltakets opplevde nytteverdi, herunder tilbakemeldinger fra målgruppen.
•   Samarbeid med relevante aktører, konkretisering av mål og resultater for samarbeidet
•   I hvilken grad har prosjektet bidratt til en utvikling av kunnskapsbasert metodikk i det selvmordsforebyggende arbeidet

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagt tiltak og aktiviteter og hvordan dette vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.
Søkeren skal formulere realistiske anslag for tiltakets resultater og effekt. Resultater og effekt vurderes opp mot målet og indikatorene for måloppnåelse (se regelverkets punkt 1 og 2). Søknaden må inneholde informasjon som viser at tiltaket oppfyller tildelingskriteriene i punkt 5.
Når tilskuddsperioden er over, skal tilskuddsmottaker rapportere om oppnådde resultater og om effekten svarer til beskrivelsen gitt i søknaden.
Informasjon om eventuell egenfinansiering og delfinansiering/tilskudd fra andre instanser skal også fremkomme i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

13 086 395 kr

Tildelt

5 128 000 kr

Innvilget

39,2 %

Søkere

22

Mottakere

12

Søknader

25

Tildelinger

14
4 474 200 kr

Tildelt andre

653 800 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?