Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Fagutvikling og kompetanseheving i omsorgstjenestene til samiske brukere

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 67, 79, 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å bygge opp, implementere og styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn gjennom fagutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal rettes mot områder som omfatter innbyggere med både sør-, nord- og lulesamisk språk og kultur.

Tilskuddet skal bidra til å:

 • framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til samiske innbyggere som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester, samt hvordan disse behovene best kan dekkes
 • spre kunnskap om rettighetene til likeverdige helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen som urfolk
 • bidra til økt kompetanse blant personell som yter kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere
 • utvikle samarbeid og erfaringsutveksling med relevante aktører

Primærmålgruppe: Eksisterende fagmiljøer med kompetanse på samisk språk og kultur. Målgruppen omfatter ikke den eksisterende strukturen av utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester (USHT).

Sekundærmålgruppe: Brukere med samisk språk og kulturbakgrunn som mottar kommunale helse- og omsorgstjenestene, samt deres pårørende.

Hvem kan motta tilskudd

Hvem kan få tilskudd:

 • Kommuner
 • Fylkeskommuner
 • Frivillige og ideelle organisasjoner
 • Bedrifter

Det er et krav at tilskuddsmottaker(e) besitter kompetanse om samisk språk og kultur og om samiske samfunnsforhold. Det er lagt til grunn at dagens struktur for utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester ikke skal benyttes til formålet, samtidig som det ikke skal bygges opp nye kompetansesentra. Derimot forventes det samarbeid og erfaringsutveksling mellom relevante aktører.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tilskuddet tildeles ett eller flere eksisterende fagmiljøer som har kompetanse på samisk språk og kultur.

Tiltakene som det er bevilget midler til tidligere, og som kan vise til gode resultater og har overføringsverdi, vil bli prioritert.

Det gis tilskudd til fagmiljø som kan bidra til:

 • innovasjon og/eller forbedringsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester til samiske brukere
 • å framskaffe, initiere og spre kunnskap om særskilte behov og rettigheter til brukere med samisk språk og kulturbakgrunn i kommunale helse- og omsorgstjenester
 • å gi råd og veiledning til kommunale helse- og omsorgstjenester om tiltak og tilrettelegging for å sikre likeverdige tjenester til samiske brukere som urfolk
 • kunnskaps- og erfaringsutveksling og samarbeid med ulike fagmiljøer som retter seg mot eller yter tjenester til den samiske befolkningen, samt andre institusjoner og miljøer som har kompetanse om samiske språk og kultur, og lokale USHTer.

Rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 1. april året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31. desember året tilskuddet ble tildelt.

Måloppnåelse

Tilskuddsmottakerens vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad målene for tilskuddet (se regelverk punkt 1 (PDF)) er nådd (se regelverk punkt 6 (PDF)). Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.

Det skal rapporteres på mål og resultater oppnådd gjennom tilskuddet:

 • I hvilken grad er målene som er beskrevet i tilskuddsmottakers søknad og prosjektbeskrivelse/handlingsplan, nådd
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført for å framskaffe, initiere og spre kunnskap om behovene til samiske innbyggere og hvordan disse behovene best kan dekkes
 • Hvilke tiltak innen kompetanseheving er gjennomført, samt antall kommuner og antall deltakere som har deltatt
 • Hvilke samarbeid er etablert og beskrivelse av aktørenes roller i samarbeidet
 • Dersom aktiviteter eller tiltak er forsinket eller målene ikke ble nådd, hva er årsakene til dette, og hvilke tiltak er satt i verk for å unngå liknende i framtiden?

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.
Frist for regnskap pr 31. desember innen 1. april påfølgende år.

Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet).
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

For kommuner og fylkeskommuner: Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt.

For alle andre: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

3 050 681 kr

Tildelt

1 910 681 kr

Innvilget

62,6 %

Søkere

7

Mottakere

4

Søknader

8

Tildelinger

5
413 541 kr

Tildelt andre

1 497 140 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?