Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en søknadsbasert ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Vi har nå åpnet for ny søknadsrunde med 100 nye millioner som skal fordeles. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024. Fristen for å søke på ordningen er 16. februar klokken 13.00.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

For å kunne søke må mottaker vere

  • registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • kommunal fritidsklubb/ungdomshus 

Hvem kan motta tilskudd

Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i den definerte målgruppen. Dette er målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsettelse. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn. 

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene skal bidra til å realisere målene for ordningen:

  • Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant en eller flere av målgruppene.
  • Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar tilskudd. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2022 og 2023.

  • Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.
  • Engangsutgifter kan være innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak. 

Rapporteringskrav

De som får tilskudd, skal utarbeide rapport og prosjektregnskap innen frist som blir satt ved tildeling av tilskudd. Rapporten skal beskrive hvordan tiltakene er gjennomført. Den skal også gi en vurdering av hvordan tiltakene har bidratt til å realisere formålet med ordningen, varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Vi vil utarbeide en mal som kan brukes til denne evalueringen. Den vil dere finne her på nettsidene våre.  

Hvordan søke

Man må søke på ordningen gjennom digitalt søknadsskjema, som man finner på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.