Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Strømstøtteordning for frivillig sektor

Strømstøtteordning for frivillig sektor

Formålet med ordninga er å motverke negative konsekvensar av dei høge straumprisane i frivillig sektor. Søknadsskjema for første kvartal opna kl. 09.00 17. april og vil stenga 15. mai.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Lotteri- og stiftelsestilsynet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 315, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskotsordning gjeld for organisasjonar i prisområde som har timeprisar over 73 øre per kWt.

Følgjande organisasjonar har rett til å søkja:

• Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret

• Verksemder som ikkje er i Frivilligregisteret, kan søkja dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innflytelse er registrert i Frivilligregisteret

• Andre frivillige verksemder som ikkje blir dekte under kulepunkt ein og to, kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg blir driven av frivillig arbeidsinnsats og kor det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordelar frå verksemda. Frivillig arbeidsinnsats skal forståast som menneske som bidreg utan lønn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida.

Søkar må ha organisasjonsnummer.


Hva kan tilskuddet brukes til

Følgande skal ikkje kompenserast:

• Straumforbruk knytt til utføring av offentleg lovpålagde oppgåver på oppdrag frå stat, fylkeskommune eller kommune.

• Økonomisk verksemd der kompensasjon til denne verksemda er i strid med reglane i EØS-avtalen om offentleg støtte.

• Straumutgifter som allereie er kompenserte gjennom dei statlege straumstøtteordningane for hushaldning eller landbruket.

• Straumutgifter til verksemder som er under konkursbehandling.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

53 806 998 kr

Tildelt

53 806 998 kr

Innvilget

100 %

Søkere

5 524

Mottakere

5 504

Søknader

8 535

Tildelinger

8 510
47 320 297 kr

Tildelt andre

6 486 701 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?