Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Videreutvikling av DIGI-UNG chat

Videreutvikling av DIGI-UNG chat

Tilskuddsordningen er underlagt DIGI-UNG programmet og skal bidra til å fremme samarbeid og teknisk samordning mellom tilbydere av chattjenester og andre nettbaserte hjelpetjenester for ungdom, samt forbedre tilbudet og brukeropplevelsen for ungdom som benytter chat og andre nettbaserte hjelpetjenester. Organisasjoner som er medlem i DIGI-UNG og virksomheter som leverer tjenester eller utfører oppdrag for disse kan søke om dette tilskuddet.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2022)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 762, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er underlagt DIGI-UNG programmet og skal bidra til følgende delmål:

a) Fremme samarbeid mellom tilbydere av chattjenester og andre nettbaserte hjelpetjenester for ungdom. Med samarbeid menes det alt som bidrar til høyere grad av koordinering mellom ulike tjenester enten det gjelder utførelse av oppgaver i felleskap, felles markedsføring av tjenester, kompetanseheving rundt felles temaområder, mm.

b) Fremme teknisk samordning på tvers av løsninger som benyttes til å tilby chat og andre nettbaserte hjelpetjenester til ungdom. Med teknisk samordning menes det alt som bidrar til høyere grad av teknisk integrasjon mellom ulike tjenester, enten det er på front-enden (felles brukergrensesnitt for eksempel) eller back-enden (felles funksjonaliteter som for eksempel brukerstatistikk, sette-over, varsling, samarbeidshub, mm.).

c) Forbedre tilbudet og brukeropplevelsen for ungdom som benytter chat og andre nettbaserte hjelpetjenester. Med forbedring av tilbudet og brukeropplevelsen menes alt som bidrar til at eksisterende brukere får en større nytte/bedre opplevelse av tilbudet eller at flere brukere blir kjent med og benytter seg av tilbudet. Eksempler at dette kan være kurs/kompetanseheving, oppbemanning av tjenesten, oppgradering av nettside/chatløsning/statistikk, mm.

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, statlige foretak (f.eks. RHF/HF), frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser), universiteter og høyskoler, bedrifter

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Se regelverket for presiseringer og tilskuddsberegning

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakerens vurdering av status for gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd.
Tilskuddsmottaker bes spesielt om å legge vekt på kvantifiserbare endringer som har skjedd som følge av tiltaket (sammenligning av før og etter situasjon):
Effekt på brukerstatistikk (ventetid, frafall, tilfredsstillhet mm.)
Større bruk av tjenesten (åpningstider, antall brukere mm.)
Forbedret funksjonalitet (nye muligheter, utvidet bruk mm.)
Synergieffekter av bedre organisering (samarbeid mm.)
Kvalitative vurderinger kan legges til dersom tilskuddsmottaker anser det som relevant.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon: Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet

Hvordan søke

  • Mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

5 160 475 kr

Tildelt

2 200 000 kr

Innvilget

42,6 %

Søkere

12

Mottakere

5

Søknader

12

Tildelinger

5
2 000 000 kr

Tildelt andre

200 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?