Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Bygg og utbedring av kulturrom

Bygg og utbedring av kulturrom

Dere kan søke Kulturrom om å bygge eller utbedre øvingsrom eller fremføringslokaler. Det kan også søkes om akustikkmåling eller akustisk forprosjektrapport.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Kulturrom

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Spillemidler til kulturformål

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med ordningen er å sikre tilgang til hensiktsmessige øvingslokaler og gode tekniske vilkår for fremføring av musikk, teater og dans over hele landet.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. Søker må kunne vise til aktivitet gjennom hele året og et langsiktig perspektiv. 

Det finnes fire ulike tilskuddsområder under bygg og utbedring av kulturrom:

Akustikkmåling av rom

Akustisk forprosjektrapport

Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

Bygg og større akustiske utbedringer 

Hvem kan motta tilskudd

Kulturrom gir tilskudd til enkle utbedringer og romakustiske tiltak i lokaler til musikk, dans og teater.

Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak kan gjøre en stor forskjell i mange lokaler som benyttes til øving eller fremføring. Søkere kan være spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger eller andre som disponerer lokaler for fremføring og utøvelse av musikk, teater og dans.

For bygg og større akustiske utbedringer er det i all hovedsak de som eier eller drifter lokalet som bør stå som søker. 

Hva kan tilskuddet brukes til

Tilskuddet skal benyttes bygg eller utbedringer av lokaler -  i tråd med søknad og vedtak.  

Andre tildelingskriterier

I vurderingen av alle søknader til Kulturrom legges det vekt på hvor relevant tiltaket er i forhold til ordningens formål. Kulturrom skal gi tilskudd til gode tiltak over hele landet, og bidra til mer rom for kultur på tvers av sjangre, målgrupper, alder og nivå.

Når søknadene skal prioriteres opp mot hverandre vil særlig følgende punkter legges til grunn for vurderingen:

 • Aktivitet
 • Behov
 • Gjennomføring


Rapporteringskrav

Tilskudd aksepteres gjennom retur av signert tilskuddsavtale. Tilskudd som ikke er akseptert innen oppgitte frister bortfaller.

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i tråd med offentlig lovverk.

Ved rapportering må tilskuddsmottaker vise at en egenandel på minimum 25% inngår i investeringen på det vedtaket omfatter (minimum 50 % for kommunale aktører).

Hvordan søke

Søknaden skal leveres via Kulturroms elektroniske søknadsportal innen utløpet av søknadsfristen. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrom.

Få gode tips her: https://www.kulturrom.no/hvordan-soke/  

Tildelinger

Alle tildelinger for 2023 er ikke publisert.

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år.

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

Bygg og større akustiske utbedringer

Søkt:900 000 kr
Tildelt:900 000 kr
 • PREFORM AS870 000 kr
 • Bygg og større akustiske utbedringer

  Søkt:836 250 kr
  Tildelt:870 000 kr
 • AVHOLDSHJEMMET134 000 kr
 • Bygg og større akustiske utbedringer

  Søkt:127 000 kr
  Tildelt:134 000 kr

  Bygg og større akustiske utbedringer

  Søkt:186 890 kr
  Tildelt:93 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:75 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:75 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:100 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:100 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:400 000 kr
  Tildelt:75 000 kr

  Enkle utbedringer og enkle romakustiske tiltak i lokaler

  Søkt:74 662 kr
  Tildelt:74 500 kr