Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid

Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid

Målet er å fremme og styrke frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid. Allerede etablerte tilbud og prosjekter skal prioriteres i 2023.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Driftsmidler og Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å fremme og styrke frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid.

Målgrupper er pasienter, pårørende, brukere eller medlemmer som kan nyte godt av arbeidet organisasjonene/stiftelsene driver.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen.

Søker må ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell) og være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Det gjøres en skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:

Landsdekkende informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

Tillegg og presiseringer:

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan et prosjekt få innvilget tilskudd for ett år av gangen i opptil fem år. Prosjekter som er inne i et løp (opptil fem år) vil bli prioritert innenfor perioden, tilskuddsmottaker må søke for hvert år. Etter fem år kan søker evt. søke om støtte til nye tiltak.

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan det også innvilges støtte til drift av vel-fungerende tiltak på helse- og omsorgsfeltet i opptil tre år, men tilskuddsmottaker må søke for hvert år om videreføring i tråd med Helsedirektoratets krav til forenklet søknad. Tiltak som er inne i et løp (opptil tre år) vil bli prioritert innenfor perioden. Etter denne perioden må det søkes på nytt og/eller til nye tiltak, og tiltaket som helhet må vurderes opp mot tilskuddsordningens formål og øvrige søknader om tilskudd.

Det er en forutsetning for videre innvilgelse at måloppnåelsen er tilfredsstillende og vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt.

Dersom det søkes om tilskudd for flere år, skal beskrivelsen av tiltaket i søknaden omfatte hele perioden det søkes om. Beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet for det enkelte år skal kun være for tilskuddsåret og tilskuddsmottaker må sende årlige søknader med budsjett. Ytterligere informasjon gis i utlysningen og i tilskuddsbrevet.

Tiltak som mottar driftstilskudd over andre tilskuddsordninger vil ikke bli prioritert.

Dersom samlet omsøkt beløp er større enn rammen kan Helsedirektoratet velge å innvilge midler til kun et tiltak per søker.

Tiltak rettet mot sykdommer, tilstander, diagnoser og helseutfordringer hvor Helsedirektoratet mottar kun en søknad kan prioriteres.

Tiltak som vektlegger tilrettelegging for personer med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller språkbarrierer kan prioriteres.

Det stilles krav om minimum 5 % egenfinansiering av den tilskuddsfinansierte virksomheten.

Tilskuddsberegning:

Tiltak (45 %):

 • Frivillig innsats:
  • I hvilken grad inngår aktiv frivillig innsats i tiltaket?
 • Erfaringskompetanse, bruker- og/eller medlemsinvolvering:
  • I hvilken grad er brukere og/eller medlemmer aktivt involvert og hvordan trekkes deres erfaringer inn i tiltaket
 • Tilgjengeliggjøring og tilpasning for aktuelle svake grupper:
  • I hvilken grad kan personer med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller språkbarrierer nyttiggjøre seg tilbudet?
 • Basert på etterprøvbar kunnskap
  • I hvilken grad er tiltaket metode-/kunnskapsbasert?

Søknad (40 %):

 • Samlet vurdering av søknaden inkludert beskrivelse av mål og målgruppe
  • I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal gjennomføres og følges opp?
  • I hvilken grad har tiltaket spesifikke, målbare og evaluerbare mål?
 • Måloppnåelse og tidligere tilskuddsinnvilgelse for etablerte tiltak
  • I hvilken grad har tidligere innvilgelse til tiltaket bidratt til god måloppnåelse for ordningen?
 • Fremdriftsplan inkludert aktivitets- og tidsplan
  • I hvilken grad henger aktiviteter, tidsplan og tiltakets mål sammen?

Budsjett (15 %):

 • Klart og presist budsjett
  • I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgifter og inntekter?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp, finansiering og aktiviteter
  • I hvilken grad henger budsjettet (herunder graden av egenfinansiering) sammen med tiltakets aktiviteter?

Rapporteringskrav

Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Måloppnåelse

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd.

Tilskuddsmottaker skal også beskrive:

 • Hvordan gjennomføringen har vært i forhold til mål og fremdriftsplan beskrevet i søknaden
 • Hvor mange brukere har nytt godt av tiltaket
 • Hvordan medlemmer/brukere/pasienter/pårørende medvirker i tiltakets utvikling og gjennomføring
 • Andel besvarte henvendelser og tilstrekkelig bemanning i forhold til etterspørsel (gjelder telefontjenester)
 • Resultater av eventuelle brukerundersøkelser og evalueringer
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har rekruttert, lært opp og fulgt opp brukerrepresentanter
 • Erfaringer fra tiltaket - hva har gått bra/mindre bra
 • Hvordan tiltaket har bidratt til å oppfylle mål for tilskuddsordningen
 • Videre planer for tiltaket

Regnskap

Budsjett og regnskap skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon vil bli spesifisert i vedtaksbrevet.

Hvordan søke

Søknaden må inneholde:

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering
 • Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene, se overskrift nedenfor.

Beskrivelsen av tiltaket skal spesifikt inneholde:

 • Hvilke mål og evt. delmål tiltaket har
 • Utfyllende fremdriftsplan (gjelder prosjektsøknader)
 • Hvordan tiltaket skal bidra til måloppnåelsen for tilskuddsordningen
 • Hvordan søker skal arbeide for å nå tiltakets mål
 • Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres
 • Finansieringsplan
 • Liste over samarbeidspartnere
 • Plan for implementering og spredning

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

86 261 595 kr

Tildelt

29 262 892 kr

Innvilget

33,9 %

Søkere

61

Mottakere

23

Søknader

80

Tildelinger

27
29 262 892 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?