Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Fontenehus og Fontenehus Norge

Fontenehus og Fontenehus Norge

Ordningen skal bidra til at flere personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, gjennom etablering av flere fontenehus, videre drift av eksisterende fontenehus og paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er at flere personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av flere fontenehus, videre drift av eksisterende fontenehus og paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

Det er et langsiktig mål om likeverdig tilbud og geografisk spredning i hele landet.

Målgruppe: Mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer.

Hvem kan motta tilskudd

Tilskuddsordningen henvender seg til kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner.

Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av fellesskapet. Den som søker er ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til: 

Tilskudd gis til etablering av nye fontenehus, og drift av eksisterende fontenehus og Fontenehus Norge.
Tilskudd skal benyttes i tråd med standardene i fontenehusmodellen. Standardene danner grunnlaget for vurdering av fontenehusets kvalitet gjennom Clubhouse International sin egen akkrediteringsprosess. Det er et mål at fontenehuset er akkreditert innen utgangen av fjerde driftsår. En plan for akkreditering må dokumenteres og følge søknaden.

Tilskuddsberegning: 

Fordeling av tilskuddsmidler følger en fastsatt modell med utgangspunkt i gjeldende driftsår eller etableringsfase. Driftsår regnes fra 1. januar. Tilskuddets størrelse beregnes basert på søknad og medfølgende budsjett.
Helsedirektoratet vil også vurdere tilskuddets størrelse i forhold til allerede etablert finansiering fra kommune og eventuelt andre tilskuddsgivere.
Kommunen må sørge for en gradvis økning av finansieringen, slik at den kommunale delstøtten blir av varig karakter. Den gradvise økningen av kommunal finansiering vil kunne medføre et lavere tilskudd fra Helsedirektoratet.
I beregningen av tilskuddet vil Helsedirektoratet legge til grunn utgifter til den ordinære driften av fontenehuset. Utgifter til prosjekt og andre ekstraordinære utgifter vil ikke bli inkludert i beregningen. 

A.    Tilskudd til etablering av fontenehus  
Det kan innvilges inntil 2 millioner kroner til etablering av nytt fontenehus.
-    Krav for innvilgelse av tilskudd:
Det stilles krav om vedtak i kommunestyret om etablering av nytt fontenehus. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette for alle de involverte kommunene. Kommunen må i forbindelse med vedtaket prioritere videre finansiering av fontenehuset med bakgrunn regelverkets fordelingsnøkkel (se punkt B under).
Dokumentasjon på det kommunale vedtaket må følge søknaden.

B.    Driftstilskudd til fontenehus  
- Nye fontenehus kan få dekket inntil 100 % av driftsutgiftene det første driftsåret.
- Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan få dekket inntil 75 % av driftsutgiftene.
- Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges inntil 50 % av driftsutgiftene.
Dersom tilskuddsordningens budsjett ikke er stort nok til å kunne innvilge tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen, kan tilskuddene til alle fontenehusene reduseres.
-    Krav for innvilgelse av tilskudd:
Det må være fattet vedtak i kommunestyret om finansiering. Dokumentasjon på den kommunale støttens størrelse for søknadsåret må følge søknaden.

C.    Tilskudd til Fontenehus Norge
Driftstilskudd til Fontenehus Norge vurderes skjønnsmessig etter søknad. Dersom det gjenstår midler på tilskuddsordningen etter ordinær fordeling som beskrevet over kan Fontenehus Norge søke om tilskudd til gjennomføring av prosjekt.
-    Krav for innvilgelse av tilskudd:
Driften skal understøtte tilskuddsordningens mål. Prosjekter skal være i tråd med mål og målgruppen for tilskuddsordningen.
 

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd.

Fontenehus skal spesifikt rapportere på følgende punkter:

 • Antall medlemmer (registrerte, aktive og i gjennomsnitt pr dag) 
 • Antall medlemmer som deltar i overgangsarbeid 
 • Andel av medlemmene som er i ordinært lønnet arbeid, herunder andel som er kommet i ordinært lønnet arbeid det siste året
 • Andel av medlemmene som er under utdanning, herunder andel som har startet i utdanning det siste året 
 • Andel gjennomsnittlig daglig oppmøtte i overgangsarbeid (for Fontenehus som har vært i drift i tre år)
 • Antall ansatte
 • Antall arbeidsgivere med avtale om overgangsarbeid
 • Oppnådd akkreditering etter de internasjonale retningslinjene til Clubhouse International, evt. hvor en er i prosessen mot akkreditering
 • Deltakelse i samarbeid og læringsarenaer mellom FontenehusSamarbeid med andre aktører som eksempelvis NAV, kommunen (bl. a. ACT-/FACT-team), distriktspsykiatriske sentre, næringslivet, brukerorganisasjoner
 • Tilfredshet over tilbudet hos medlemmene ved fontenehuset
 • Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet. 

Fontenehus Norge skal spesifikt rapportere på følgende punkter:

 • Totalt antall eksisterende Fontenehus 
 • Antall Fontenehus under planlegging
 • Antall ansatte i Fontenehus Norge
 • Omfang og type støtte/bistand til landets Fontenehus, eksempelvis kompetansehevende tiltak
 • Omfang og type støtte/bistand til kommuner som ønsker å etablere Fontenehus
 • Samarbeid med aktører for å øke antallet Fontenehus i Norge
 • Samarbeid med Clubhouse International
 • Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet. 

Regnskap:

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon:

Der det innvilges tilskudd høyere enn 200 000 kroner stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner og fylkeskommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer: 

For frivillige og ideelle orsganisasjoner skal det - uavhengig av organisasjonsform - fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Søknaden skal inneholde informasjon og dokumentasjon som er nevnt under tildelingskriterier.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet