Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Fontenehus og Fontenehus Norge

Fontenehus og Fontenehus Norge

Ordningen skal bidra til at flere personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid, gjennom etablering av flere fontenehus, videre drift av eksisterende fontenehus og paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er at flere personer med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer skal delta i arbeidsrettede aktiviteter og komme i ordinært arbeid. Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av flere fontenehus, videre drift av eksisterende fontenehus og paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

Det er et langsiktig mål om likeverdig tilbud og geografisk spredning i hele landet.

Målgruppe: Mennesker med psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer.

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner og frivillige og ideelle organisasjoner.

Tillegg og presiseringer:
Det er kun Fontenehus Norge, etablerte fontenehus, kommuner og virksomheter med formål om å opprette fontenehus som kan innvilges tilskudd.
Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av fellesskapet. Den som søker er ansvarlig overfor Helsedirektoratet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

  • Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse
  • Kvantifiserbare tildelingskriterier

Det gis tilskudd til:
Tilskudd gis til etablering av nye fontenehus, og drift av eksisterende fontenehus og Fontenehus Norge.
Tilskudd skal benyttes i tråd med standardene i fontenehusmodellen. Standardene danner grunnlaget for vurdering av fontenehusets kvalitet gjennom Clubhouse International sin egen akkrediteringsprosess. Det er et mål at fontenehuset er akkreditert innen utgangen av fjerde driftsår. En plan for akkreditering må dokumenteres og følge søknaden.

Tilskuddsberegning:
Fordeling av tilskuddsmidler følger en fastsatt modell (kvanitifiserbare tildelingskriterier) med utgangspunkt i gjeldende driftsår eller etableringsfase. Driftsår regnes fra 1. januar. Det innvilges ikke mer i tilskudd enn søknadsbeløpet. I beregningen av tilskuddet vil Helsedirektoratet legge til grunn utgifter til den ordinære driften av fontenehuset. Utgifter til prosjekt og andre ekstraordinære utgifter vil ikke bli inkludert i beregningen.
Helsedirektoratet kan også vurdere tilskuddets størrelse i forhold til allerede etablert finansiering fra kommune og eventuelt andre tilskuddsgivere.
Kommunen må sørge for en gradvis økning av finansieringen, slik at den kommunale delstøtten blir av varig karakter. Den gradvise økningen av kommunal finansiering vil kunne medføre et lavere tilskudd fra Helsedirektoratet.

A.   Tilskudd til etablering av fontenehus
Det kan innvilges inntil 2 millioner kroner til etablering av nytt fontenehus.
-   Krav for innvilgelse av tilskudd:
Det stilles krav om vedtak i kommunestyret om etablering av nytt fontenehus. Ved interkommunalt samarbeid gjelder dette for alle de involverte kommunene. Kommunen må i forbindelse med vedtaket prioritere videre finansiering av fontenehuset med bakgrunn regelverkets fordelingsnøkkel (se punkt B under).
Dokumentasjon på det kommunale vedtaket må følge søknaden.

B.   Driftstilskudd til fontenehus
-   Nye fontenehus kan få dekket inntil 100 % av driftsutgiftene i søknaden det første driftsåret.
-   Fontenehus som er inne i sitt andre eller tredje driftsår kan innvilges inntill tre ganger av den kommunale støttens størrelse i tilskudd fra Helsedirektoratet.
-   Fontenehus som har vært i drift ut over tre år kan innvilges inntil det tilsvarende av den kommunale støttens størrelse i tilskudd fra Helsedirektoratet.
Dersom tilskuddsordningens budsjett ikke er stort nok til å kunne innvilge tilskudd i tråd med fordelingsnøkkelen, kan tilskuddene til alle fontenehusene reduseres.
-   Krav for innvilgelse av tilskudd:
Det må være fattet vedtak i kommunestyret om finansiering. Dokumentasjon på den kommunale støttens størrelse for søknadsåret må følge søknaden (eksempelvis vedtak, bekreftelse per brev/e-post eller inngått avtale).

C.   Tilskudd til Fontenehus Norge
Driftstilskudd til Fontenehus Norge vurderes skjønnsmessig etter søknad. Dersom det gjenstår midler på tilskuddsordningen etter ordinær fordeling som beskrevet over kan Fontenehus Norge søke om tilskudd til gjennomføring av prosjekt.
-   Krav for innvilgelse av tilskudd:
Driften skal understøtte tilskuddsordningens mål. Prosjekter skal være i tråd med mål og målgruppen for tilskuddsordningen.

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak sett opp mot beskrivelsen i sin søknad og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2) er oppnådd.

Helsedirektoratet vil sammenligne informasjonen i tilskuddsmottakers rapportering med informasjonen i tilskuddsmottakers søknad i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. Måloppnåelsen vil også bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene) beskrevet i regelverkets punkt 2.

Fontenehus skal spesifikt rapportere på følgende punkter:
-   Fontenehusets vurdering av måloppnåelsen for tilskuddsåret sett opp mot tilskuddsordningens formål
-   Redegjørelse for nøkkeltall og årsak til endringer sammenlignet med året før:
o   Antall aktive medlemmer i tilskuddsåret
o   Antall gjennomsnittlig daglig oppmøte i tilskuddsåret
o   Antall frivillige arbeidstimer utført av medlemmer i tilskuddsåret
o   Antall medlemmer som har jobbet i overgangsarbeid i tilskuddsåret
o   Antall arbeidsgivere med avtale om overgangsarbeid og antall stillinger per 31.12
o   Antall medlemmer som er kommet i ordinært lønnet arbeid i tilskuddsåret
o   Antall medlemmer som har startet i utdanning i tilskuddsåret
o   Antall ansatte (antall årsverk og antall personer) per 31.12

-   Redegjørelse for resultater fra brukerundersøkelse:
o   Andel medlemmer som opplever at de gjør meningsfylt arbeid på Fontenehuset
o   Andel medlemmer som har fått større tro på seg selv og sine ressurser
o   Andel medlemmer som opplever at Fontenehuset påvirker helsen på en positiv måte
o   Andel som opplever at fontenehuset har redusert behovet for ulike helsetjenester

-   Redegjørelse for:
o   Oppnådd akkreditering etter de internasjonale retningslinjene til Clubhouse International, ev. hvor en er i prosessen mot akkreditering
o   Samarbeid og læring mellom Fontenehusene
o   Samarbeid med andre aktører for tilskuddsåret, herunder bl.a. NAV, kommunen, DPS, næringslivet, brukerorganisasjoner, og hvordan disse samarbeidene er til fordel for medlemmene.
Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.

Fontenehus Norge skal spesifikt rapportere på følgende punkter:
-   Totalt antall eksisterende Fontenehus
-   Antall Fontenehus under planlegging
-   Antall ansatte i Fontenehus Norge
-   Omfang og type støtte/bistand til landets Fontenehus, eksempelvis kompetansehevende tiltak
-   Omfang og type støtte/bistand til kommuner som ønsker å etablere Fontenehus
-   Samarbeid med aktører for å øke antallet Fontenehus i Norge
-   Samarbeid med Clubhouse International
-   Se også eventuelle rapporteringskrav beskrevet i tilskuddsbrevet.

Regnskap:

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon:

Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

  • Søkerens mål med tilskuddet
  • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
  • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
  • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner og fylkeskommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
For frivillige og ideelle organisasjoner skal det - uavhengig av organisasjonsform - fremgå av vedtekter eller grunnlagsdokumenter at virksomheten ivaretar et ideelt, ikke-kommersielt formål.

Søknaden skal inneholde informasjon som omtalt under punkt 5 (tildelingskriterier), herunder dokumentasjon av delfinansiering/tilskudd fra andre instanser.

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagt aktivitet og tiltak, og hvordan disse vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Tilskuddsmottaker skal rapportere på oppnådd resultat/effekt sett opp mot beskrivelsen i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapporterte resultater med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

88 254 020 kr

Tildelt

76 278 907 kr

Innvilget

86,4 %

Søkere

24

Mottakere

24

Søknader

25

Tildelinger

25
74 678 907 kr

Tildelt andre

1 600 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?