Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)

Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)

Det overordnede formålet med ordningen er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet, og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester, for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (LHBT+befolkningen).

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Det overordnede formålet er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbt+ befolkningen).

Delmål for tilskuddsordningen:
•   Fremme kunnskap og økt bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold, slik at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan leve åpent, uten å bli utsatt for diskriminering eller sosiale sanksjoner
•   Kartlegge, utvikle og formidle kunnskap om lhbt+ befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og/ eller på tvers av ulike minoritetsmarkører (interseksjonalitet)
•   Sikre representasjon av lhbt+ befolkningen i brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold
•   Øke kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold, interseksjonalitet, og ivaretakelse av lhbt+ befolkningens behov i offentlige tjenester
•   Bidra til bedre livsbetingelser for lhbt+ befolkningen, redusere marginalisering og minoritetsstress og utjevne sosial ulikhet i helse

Målgruppen er personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika og deres nærmeste, samt ansatte i offentlige tjenester og befolkningen for øvrig. 

For å få en samlet tiltaksportefølje som favner kompleksiteten i feltet, kan Helsedirektoratet i utlysningen velge ut delmål og undermålgrupper innenfor regelverket som gis prioritet i den årlige søknadsbehandlingen.

Hvem kan motta tilskudd

 • Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler

Tillegg og presiseringer:
Frivillige organisasjoner må ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell) og være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Universitet og høyskole må være registrert som universitet eller høyskole i Brønnøysundregistrene.

Hvis det er flere som skal samarbeide om et prosjekt/tiltak skal én stå som søker på vegne av fellesskapet. Det er søkeren som står økonomisk og administrativt ansvarlig overfor Helsedirektoratet.
 

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse 

Det gis tilskudd til:
Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Tiltak rettet mot system- og tjenestenivå vil bli prioritert. 

Det gis tilskudd til:

Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen som beskrevet i regelverkets punkt 1. Tiltak rettet mot system- og tjenestenivå vil bli prioritert.

Eksempler på tiltak som kan støttes:

 • Tiltak som øker kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold i befolkningen
 • Tiltak som øker kompetanse og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold hos ansatte i offentlige tjenester
 • Tiltak som identifiserer strukturer for diskriminering, marginalisering og minoritetsstress som følge av brudd på normer for kjønn og seksualitet
 • Tiltak som bidrar til å identifisere eller redusere barrierer mot å oppsøke helsehjelp, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold
 • Innsamling, sammenstilling og formidling av brukererfaringer
 • Tiltak som bidrar til maktmobilisering (empowerment), identitetsbygging eller psykososiale fellesskap i lhbt+ befolkningen

Det vektlegges positivt dersom søker samarbeider med:

 • andre bruker- og pårørendeorganisasjoner eller andre brukermiljøer
 • det offentlige tjenesteapparatet som kommuner, statsforvalteren, fylkeskommuner og helseforetak
 • utdanningsinstitusjoner og kompetansesentre/-miljøer

Tillegg og presiseringer: 

Tiltak med nasjonal utbredelse, eller som kan ha overføringsverdi nasjonalt, vil bli prioritert.

Det gis ikke tilskudd til å finansiere lovpålagte oppgaver i kommunen. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til klinisk virksomhet, eller investeringer.

Tildeling over ordningen sees i sammenheng med tildelinger over Bufdirs tilskuddsordning for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold, og ev. søknader på andre relevante statlige tilskuddsordninger.

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan det innvilges tilskudd til et tiltak i opptil tre år. Tilskudd vil bli utbetalt for ett år av gangen, også for tiltak som innvilges tilskudd over flere år.  Det skal rapporteres årlig innen 1. april også for flerårige tiltak. Det er en forutsetning for videreføring av flerårige tiltak at måloppnåelsen er tilfredsstillende og at vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt.

Tilskuddsberegning: 

Søknaden vil bli vurdert opp mot kriteriene i tabellen under. Vektingen av de enkelte kriteriene er veiledende.

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Tiltak (60%)

Fremme åpenhet og gode livsbetingelser

I hvilken grad bidrar tiltaket til å sikre bedre livsbetingelser, redusere marginalisering, minoritetsstress og utjevne sosial ulikhet i helse i lhbt+ befolkningen?

Kunnskapsutvikling og formidling

I hvilken grad bidrar tiltaket til å utvikle og formilde kunnskap om lhbt+ befolkningens psykiske helse og livskvalitet?

Ivaretakelse av kjønns- og seksualitetsmangfold i offentlige tjenester

I hvilken grad bidrar tiltaket bidra til økt kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold og bedre ivaretakelse av lhbt+ befolkningens behov i møte med offentlige tjenester?

Representasjon og brukermedvirkning

I hvilken grad bidrar tiltaket til å sikre at lhbt+ befolkningen er representert i brukermedvirknings-prosesser i helse- og omsorgssektoren? I hvilken grad er brukermedvirkning ivaretatt i utformingen og gjennomføringen av tiltaket?

Interseksjonell tilnærming

I hvilken grad ses normbrytende kjønn og seksualitet i sammenheng med det brede diskrimineringsgrunnlaget og andre forskjellsskapende dimensjoner?

Problemforståelse

I hvilken grad er problemets art tydelig beskrevet og omfang dokumentert?

Kunnskapsbasert metode og relevant kompetanse og erfaring

I hvilken grad benytter prosjektet relevant metodikk med dokumentert effekt? Og i hvilken grad har søker kompetanse og/eller erfaring med tilsvarende tiltak?

Samhandling og samarbeid på tvers av samfunnssektor og nivå

I hvilken grad bidrar tiltaket til å etablere, eller styrke eksisterende, samarbeid og samhandling på tvers av organisasjoner, offentlige tjenester og forvaltningsnivå?

Nasjonal utbredelse eller overføringsverdi

I hvilken grad har tiltaket nasjonal utbredelse eller potensiell overføringsverdi til andre tjenestenivåer og sektorer?

Søknad

(30 %)

Samlet vurdering av søknaden

I hvilken grad gir søknaden en utfyllende og realistisk beskrivelse av tiltaket, hvordan det skal gjennomføres og følges opp? 

Årlig prioritering

I hvilken grad retter søknaden seg mot delmål og undermålgrupper som er gitt prioritet i kunngjøringen?

Søkers kriterier for måloppnåelse

I hvilken grad har søker definert spesifikke, målbare, relevante, tidsavgrensede og evaluerbare mål?

Fremdriftsplan inkludert aktivitets- og tidsplan

I hvilken grad henger aktiviteter, tidsplan og tiltakets mål sammen?

Evaluering og brukerundersøkelser

Er det lagt planer for evaluering av tiltaket? Har søker beskrevet hvordan tilbakemeldinger eller erfaringer kan bidra til å videreutvikle tiltak og aktiviteter?

Budsjett

(10 %)

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

I hvilken grad er søknadsbeløpet rimelig sett opp mot forventet utbredelse og det planlagte aktivitetsnivået?

Sammenheng mellom søknadens omfang og ordningens budsjettramme

I hvilken grad er søknadsbeløpet rimelig ift. tilskuddsordningens totale budsjett?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se regelverkets punkt 1 og 2) er oppnådd.

Rapporten skal spesifikt inneholde:

 • En beskrivelse av aktiviteter og tiltak som er gjennomført
 • Antall i lhbt+ befolkningen som er nådd gjennom konkrete tiltak
 • Antall ansatte i offentlige tjenester som er nådd gjennom konkrete tiltak
 • Geografisk utbredelse av aktiviteter og tiltak
 • Hvordan medlemmer og/eller brukere medvirker i tiltakets utvikling og gjennomføring
 • Beskrivelse av samarbeid med andre offentlige og sivile aktører
 • Resultater fra brukerundersøkelser eller andre tilbakemeldingsverktøy
 • Plan for justeringer av aktiviteter/tiltak med utgangspunkt i evaluering eller brukerundersøkelser
 • Tilskuddsmottakers vurdering av egen måloppnåelse sett opp mot beskrivelsen i søknaden, målene for tilskuddsordningen og kriterier for måloppnåelse (se regelverkets punkt 2)
 • Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre arbeid finansiert over tilskuddsordningen beskrives

Rapporteringen skal beskrive status og resultat for de anslag som ble oppgitt i søknaden (se regelverkets punkt 4). Dersom det er avvik mellom anslått resultat og effekt for tiltaket beskrevet i søknaden og statusen per 31.12 skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt for å redusere avviket.

Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i tilskuddsmottakers søknad i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. Måloppnåelsen vil bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene) beskrevet i regelverkets punkt 2.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering 

Søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene i punkt 5.

Det stilles ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men dersom prosjektet har slik finansiering skal dette opplyses om i søknaden. 

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket vil bidra til at tilskuddsordningens mål nås, og hvilke delmål tiltakene rettes mot (se regelverkets punkt 1). Dette gjøres ved å oppgi realistiske anslag for tiltakets resultat og effekt for målgruppen sett opp mot indikatorene som vil legges til grunn for vurderingen av måloppnåelse for ordningen (se regelverkets punkt 2).

Søknaden skal redegjøre for hvordan brukermedvirkning ivaretas i arbeidet og tiltaket.

Dersom det søkes om tilskudd for mer enn et år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket for hele perioden det søkes om. Beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år. Budsjettet som skrives inn i søknadsskjemaet første søknadsår skal kun gjelde for dette tilskuddsåret.

Tilskuddsmottaker skal innen 1. april neste år rapportere på aktiviteter som er utført i kalenderåret tilskuddet ble innvilget for. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. 

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

25 277 798 kr

Tildelt

14 990 690 kr

Innvilget

59,3 %
12 983 690 kr

Tildelt andre

2 007 000 kr

Søkere

25

Mottakere

14

Søknader

30

Tildelinger

18

Mottakere og søkere

Loading...