Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Videreutvikling av DIGI-UNG chat

Videreutvikling av DIGI-UNG chat

Tilskuddsordningen er underlagt DIGI-UNG programmet og skal bidra til å fremme samarbeid og teknisk samordning mellom tilbydere av chattjenester og andre nettbaserte hjelpetjenester for ungdom, samt forbedre tilbudet og brukeropplevelsen for ungdom som benytter chat og andre nettbaserte hjelpetjenester.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen er underlagt DIGI-UNG programmet og skal bidra til følgende delmål:

 1. Fremme samarbeid mellom tilbydere av chattjenester og andre nettbaserte hjelpetjenester for ungdom. Med samarbeid menes det alt som bidrar til høyere grad av koordinering mellom ulike tjenester enten det gjelder utførelse av oppgaver i felleskap, felles markedsføring av tjenester, kompetanseheving rundt felles temaområder, mm.
 2. Fremme teknisk samordning på tvers av løsninger som benyttes til å tilby chat og andre nettbaserte hjelpetjenester til ungdom. Med teknisk samordning menes det alt som bidrar til høyere grad av teknisk integrasjon mellom ulike tjenester. Eksempler her er front-end med felles brukergrensesnitt og back-end med felles funksjonaliteter (brukerstatistikk, sette-over, varsling mm.).
 3. Forbedre tilbudet og brukeropplevelsen for ungdom som benytter chat og andre nettbaserte hjelpetjenester. Med forbedring av tilbudet og brukeropplevelsen menes alt som bidrar til at eksisterende brukere får en større nytte/bedre opplevelse av tilbudet eller at flere brukere blir kjent med og benytter seg av tilbudet, eksempelvis gjennom kurs/kompetanseheving eller  utvikling av en ny funksjon i løsningen.

Målgruppen er ungdom i alderen 13-20 år.

Hvem kan motta tilskudd

Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, statlige foretak (f.eks. RHF/HF), frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser), universiteter og høyskoler, bedrifter.

Tillegg og presiseringer:  

Kun virksomheter som er medlem i DIGI-UNG chatnettverket kan få tilskudd over denne ordningen.

Virksomheter som leverer tjenester (for eksempel teknisk utvikling) eller utfører oppdrag (for eksempel forskning) for medlemmer i chatnettverket kan også få tilskudd, forutsatt at en eller flere medlemmer i chatnettverket støtter søknaden og at det vises til et konkret samarbeid for det tiltaket det søkes midler om (se presisering under dette må være med i søknaden)

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse

Se regelverket for presiseringer og tilskuddsberegning

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakerens vurdering av status for gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd.

Tilskuddsmottaker bes spesielt om å legge vekt på kvantifiserbare endringer som har skjedd som følge av tiltaket (sammenligning av før og etter situasjon):

 • Effekt på brukerstatistikk (ventetid, frafall, tilfredsstillhet mm.)
 • Brukerundersøkelse eller lignende som dokumenter tiltakets effekt
 • Status og utvikling i bruk av tjenesten (åpningstider, antall brukere mm.)
 • Forbedret funksjonalitet (nye muligheter, utvidet bruk mm.)
 • Synergieffekter av bedre organisering (samarbeid mm.) 
 • Andre kvalitative vurderinger der tilskuddsmottaker anser det som relevant.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon: Krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)

Søknaden undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner og fylkeskommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:  

Virksomheter som søker på vegne av et eller flere virksomheter som er medlem i DIGI-UNG chatnettverket, men som ikke er i nettverket selv, må legge ved en signert bekreftelse fra minst et medlem i DIGI-UNG chatnettverket som bekrefter at de støtter søknaden og deltar i et konkret samarbeid for å gjennomføre tiltaket.

Søknader som sendes i samarbeid mellom flere virksomheter skal inkludere en kort beskrivelse av

rollefordelingen mellom de ulike aktørene som står bak søknaden.

Søknaden må inneholde en tidsplan for gjennomføringen og øvrig informasjon som belyser tildelingskriteriene.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet