Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kunnskap og gi informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, ved å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende. Ordningen inngår som en del av Kompetanseløftet 2025.

Hvem kan motta tilskudd

Stiftelser og organisasjoner.

Organisasjonen/ stiftelsen må være landsdekkende, med aktiviteter rettet mot barn og ungdom med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres familie.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Søknader vurderes skjønnsmessig med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Følgende vurderingskriterier er benyttet:

Prosjekt (vektes 50%)

 • Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddsordningenI hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
 • Faglig forsvarlighetI hvilken grad er prosjektet i tråd med dagens føringer, forskning og erfaringer innen gitt fagområdet?
 • Brukermedvirkning/brukerstyringI hvilken grad er brukerne involvert/får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet?

Søknad (vektes 30%)

 • Sammenheng mellom aktiviteter og målI hvilken grad henger aktivitetene sammen med prosjektets mål?
 • Sammenheng mellom tidsplan og aktiviteterI hvilken grad henger tidsplanen sammen med prosjektets aktiviteter?
 • Plan for videreføringI hvilken grad er det tenkt hvordan resultatene kan brukes og aktivitetene kan opprettholdes over tid?

Budsjett (vektes 20%)

 • Klart og presis budsjettI hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og målI hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktiviteteneI hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

Tilskuddsmottaker skal vurdere hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen.

Tilskuddsmottaker skal rapportere på kriteriene for måloppnåelsen:

 • Beskrivelse eller tallfesting av konkrete tiltak som er iverksatt for å oppnå målsettingen, og tilgjengelighet og spredning til målgruppen
 • Beskrivelse av hvem og hvor mange har tiltakene /aktivitetene nådd ut til, og gjennomførte spørreundersøkelser eller evalueringer.
 • Beskrivelse av samarbeid med relevante aktører
 • Forventet effekt av tiltak
 • Vurdering av i hvilken grad tiltaket har ført til måloppnåelse

Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.

Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist som er 1. april 2021. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Hvordan søke

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd tilProsjektbeskrivelsen bør inneholde mål og delmål for prosjektet og hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en utfyllende fremdriftsplan med finansiering og eventuelle samarbeidspartnere samt en plan for implementering. Det bør også beskrives hvordan resultatene av prosjektet/ tiltaket gjøres tilgjengelig for andre frivillige organisasjoner hvor fagområdet er aktuelt.
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Beskrivelse av søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Søknadsbehandlingen kan ta opptil 3 måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

5 265 000 kr

Tildelt

4 800 000 kr

Innvilget

91,2 %

Søkere

3

Mottakere

3

Søknader

3

Tildelinger

3
4 800 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?