Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Formålet med tilskuddsordningen er å øke kunnskap og gi informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, ved å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 21

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Øke kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom, gjennom å styrke frivillige organisasjoners informasjons- og opplysningsvirksomhet på området. Ordningen skal bidra til å gi veiledning og støtte til pasient og pårørende. Ordningen inngår som en del av Kompetanseløftet 2025.

Hvem kan motta tilskudd

Stiftelser og organisasjoner.

Organisasjonen/ stiftelsen må være landsdekkende, med aktiviteter rettet mot barn og ungdom med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres familie.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Søknader vurderes skjønnsmessig med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. Følgende vurderingskriterier er benyttet:

Prosjekt (vektes 50%)

 • Sammenheng mellom prosjektets mål og mål for tilskuddsordningen
  • I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
 • Faglig forsvarlighet
  • I hvilken grad er prosjektet i tråd med dagens føringer, forskning og erfaringer innen gitt fagområdet?
 • Brukermedvirkning/brukerstyring
  • I hvilken grad er brukerne involvert/får innflytelse i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet?

Søknad (vektes 30%)

 • Sammenheng mellom aktiviteter og mål
  • I hvilken grad henger aktivitetene sammen med prosjektets mål?
 • Sammenheng mellom tidsplan og aktiviteter
  • I hvilken grad henger tidsplanen sammen med prosjektets aktiviteter?
 • Plan for videreføring
  • I hvilken grad er det tenkt hvordan resultatene kan brukes og aktivitetene kan opprettholdes over tid?

Budsjett (vektes 20%)

 • Klart og presis budsjett
  • I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og mål
  • I hvilken grad henger budsjettet sammen med målet for prosjektet?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene
  • I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

Tilskuddsmottaker skal vurdere hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen.

Tilskuddsmottaker skal rapportere på kriteriene for måloppnåelsen:

 • Beskrivelse eller tallfesting av konkrete tiltak som er iverksatt for å oppnå målsettingen, og tilgjengelighet og spredning til målgruppen
 • Beskrivelse av hvem og hvor mange har tiltakene /aktivitetene nådd ut til, og gjennomførte spørreundersøkelser eller evalueringer.
 • Beskrivelse av samarbeid med relevante aktører
 • Forventet effekt av tiltak
 • Vurdering av i hvilken grad tiltaket har ført til måloppnåelse

Rapporteringsfrist er 1.4 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Frist for regnskap pr 31.12 innen 1.4 påfølgende år.

Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist som er 1. april 2021. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Hvordan søke

 • Søkerens formål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
  • Prosjektbeskrivelsen bør inneholde mål og delmål for prosjektet og hvordan prosjektet kan bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en utfyllende fremdriftsplan med finansiering og eventuelle samarbeidspartnere samt en plan for implementering. Det bør også beskrives hvordan resultatene av prosjektet/ tiltaket gjøres tilgjengelig for andre frivillige organisasjoner hvor fagområdet er aktuelt.
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Beskrivelse av søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • Redegjørelsen for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Søknadsbehandlingen kan ta opptil 3 måneder. Når søknadene er ferdig behandlet sender vi et vedtaksbrev.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt i 2023

Mottakere

Søkere

Loading...

Tildelinger

Søknader

Loading...

Mottakere

 • LØVEMAMMAENE2,20 mill. kr
 • Bære sammen - Løvemammaenes barnepalliasjonsprosjekt.

  Søkt:2,30 mill. kr
  Tildelt:2,20 mill. kr
 • SYKEHUSKLOVNENE1,50 mill. kr
 • Kompetanseheving hos Sykehusklovnene for å møte etterspørsel fra barn og unge i palliativ behandling

  Søkt:1,83 mill. kr
  Tildelt:1,50 mill. kr

  Barnepalliasjon - Når et barn kanskje skal dø

  Søkt:1,01 mill. kr
  Tildelt:810 000 kr

  Digital plattform for kunnskapsdeling og støtte for alvorlig syke barn og deres familier

  Søkt:121 000 kr
  Tildelt:121 000 kr

  Kompetanseheving av personell ved Pårørendelinjen

  Søkt:106 500 kr
  Tildelt:90 000 kr

  KJÆRLIGHET, LIV OG TAP

  Søkt:443 000 kr
  Tildelt:0,00 kr

  Musikkgleden - lindring med musikk

  Søkt:900 000 kr
  Tildelt:0,00 kr

  Styrking av foreningens arbeid og barns rett og rettighetsfesting til barnepalliasjon i lovverket

  Søkt:3,50 mill. kr
  Tildelt:0,00 kr