Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid

Frivillig informasjons- og kontaktskapende arbeid

Målet med tilskuddsordningen er å fremme og styrke landsdekkende frivillige organisasjoners og stiftelsers informasjons- og kontaktskapende arbeid mv. Det kan innvilges tilskudd til prosjekt og til drift av landsdekkende informasjons- og opplysningsvirksomhet og kontaktskapende arbeid på helse- og omsorgsfeltet.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 761, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å fremme og styrke frivillige organisasjoners og stiftelsers landsdekkende informasjons- og kontaktskapende arbeid.

Målgrupper er pasienter, pårørende, brukere eller medlemmer som kan nyte godt av arbeidet organisasjonene/stiftelsene driver.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner.

Tillegg og presiseringer:

Søker må ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell) og være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til:
Det kan innvilges tilskudd til prosjekt og til drift av landsdekkende informasjons- og opplysnings-virksomhet og kontaktskapende arbeid på helse- og omsorgsfeltet. 

Prosjekttilskudd
Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan et prosjekt få innvilget tilskudd for ett år av gangen i opptil fem år. Prosjekter som er inne i et løp (opptil fem år) vil bli prioritert innenfor perioden.

Driftstilskudd
Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet kan det innvilges støtte til drift av vel-fungerende tiltak på helse- og omsorgsfeltet i opptil tre år. Det kan dog ikke søkes tilskudd til ren drift av hele organisasjonen. 

Tillegg og presiseringer:
Dersom samlet omsøkt beløp er større enn rammen kan Helsedirektoratet velge å innvilge midler til kun et tiltak per søker. Søknader med et omsøkt beløp som er urimelig høyt i forhold til tilskuddsordningens ramme vil ikke bli prioritert.
Det stilles krav om minimum 5% egenfinansiering av den tilskuddsfinansierte virksomheten. Egenfinansieringen skal i utgangspunktet være midler fra egen organisasjon og ikke hentet fra annen statlig støtte eller andre tilskuddsinnvilgelser.
Tiltak som mottar driftstilskudd over andre tilskuddsordninger vil ikke bli prioritert for driftstilskudd til samme del av driften fra denne ordningen. Det skal opplyses om evt. annen finansiering i søknaden.
Tiltak rettet mot sykdommer, tilstander, diagnoser og helseutfordringer hvor Helsedirektoratet mottar kun en søknad kan prioriteres.
Tiltak rettet mot personer med nevrologiske skader og sykdommer kan prioriteres.
Tiltak som vektlegger tilrettelegging for personer med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller språkbarrierer kan prioriteres. 

Presiseringer for driftstilskudd opptil tre år:
Dersom det søkes om driftstilskudd i opptil tre år skal søknaden inneholde en beskrivelse av hele perioden det søkes om. Søknaden må også inneholde en aktivitetsplan og beskrivelse av budsjett per år, men budsjettet som skrives inn i søknadsskjemaets budsjettfelt skal kun gjelde for tilskuddsåret.  
Tiltak som mottar driftstilskudd og er inne i et løp vil bli prioritert innenfor perioden. Etter denne perioden må det søkes på nytt.
Tilskuddsmottaker må søke for hvert år om videreføring i tråd med Helsedirektoratets krav til forenklet søknad. Ytterligere informasjon gis i utlysningen og i tilskuddsbrevet ved første års innvilgelse.  
Det er en forutsetning for videre innvilgelse at måloppnåelsen er tilfredsstillende og vilkårene for tilskuddet ellers er oppfylt. 

Tilskuddsberegning:
Helsedirektoratet fatter vedtak om innvilgelse av tilskudd etter en helhetlig, skjønnsmessig vurdering sett opp mot tilskuddsordningens mål og prioriteringer. Søknadene vurderes ut fra tiltakets bidrag basert på tildelingskriteriene beskrevet i tabellen under. Vektingen av de enkelte kriteriene i tabellen under er veiledende.
 

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Tiltak

(45 %)

Frivillig innsats

I hvilken grad inngår aktiv frivillig innsats i tiltaket?

Erfaringskompetanse, bruker- og/eller medlemsinvolvering

I hvilken grad er brukere og/eller medlemmer aktivt involvert og hvordan trekkes deres erfaringer inn i tiltaket?

Tilgjengeliggjøring og tilpasning for aktuelle utsatte grupper

I hvilken grad kan personer med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller språkbarrierer nyttiggjøre seg tilbudet?

Basert på etterprøvbar kunnskap

I hvilken grad er tiltaket metode-/kunnskapsbasert?

Søknad

(40 %)

Samlet vurdering av søknaden inkludert beskrivelse av mål og målgruppe

I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal gjennomføres og følges opp?  I hvilken grad har tiltaket spesifikke, målbare og evaluerbare mål?

Måloppnåelse og tidligere tilskuddsinnvilgelse for etablerte tiltak

I hvilken grad har tidligere innvilgelse til tiltaket bidratt til god måloppnåelse for ordningen?

Fremdriftsplan inkludert aktivitets- og tidsplan

I hvilken grad henger aktiviteter, tidsplan og tiltakets mål sammen?

Budsjett

(15 %)

Klart og presist budsjett

I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgifter og inntekter?

Sammenheng mellom søknadsbeløp, finansiering og aktiviteter

I hvilken grad henger budsjettet (herunder graden av egenfinansiering) sammen med tiltakets aktiviteter?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd.
Tilskuddsmottaker skal også beskrive: 

 • Hvordan gjennomføringen har vært i forhold til mål og fremdriftsplan beskrevet i søknaden 
 • Hvor mange brukere har nytt godt av tiltaket
 • Hvordan medlemmer/brukere/pasienter/pårørende medvirker i tiltakets utvikling og gjennomføring
 • Andel besvarte henvendelser og tilstrekkelig bemanning i forhold til etterspørsel (gjelder telefontjenester)
 • Resultater av eventuelle brukerundersøkelser og evalueringer  
 • Gi en kort beskrivelse av hvordan mottaker har rekruttert, lært opp og fulgt opp brukerrepresentanter
 • Erfaringer fra tiltaket - hva har gått bra eller mindre bra 
 • Hvordan tiltaket har bidratt til å oppfylle mål for tilskuddsordningen 
 • Videre planer for tiltaket 

Rapporteringen skal beskrive status og resultat for tiltaket slik dette ble oppgitt i søknaden (se regelverkets punkt 4). Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. Måloppnåelsen vil også bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene) beskrevet i regelverkets punkt 2.

Regnskap: Budsjett og regnskap skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon vil bli spesifisert i vedtaksbrevet.
 

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Egenfinansiering
 • Søkerens vurdering av risiko ved tiltaket

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for prosjekttilskudd og driftstilskudd:
Prosjekttilskudd: Søknader om prosjekttilskudd skal krysse av for at det søkes om tilskudd for 1 år i søknadsskjemaet. 

Driftstilskudd: Det er mulig å søke om driftstilskudd for inntil tre år på denne tilskuddsordningen. Søker må angi i søknadskjema hvor mange år man søker tilskudd for. Budsjettet og søknadssum som skrives inn i søknadsskjemaet skal kun gjelde for søknadssåret. Budsjett og aktivitetsplan for senere år skal lastes opp sammen med søknaden.
 

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av planlagt tiltak og aktiviteter og hvordan dette vil bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen.
Søknaden må inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene i punkt 5.  
Beskrivelsen av tiltaket skal spesifikt inneholde:
-   Hvilke mål og evt. delmål tiltaket har
-   Utfyllende fremdriftsplan (gjelder prosjektsøknader)
-   Hvordan tiltaket skal bidra til måloppnåelsen for tilskuddsordningen
-   Hvordan søker skal arbeide for å nå tiltakets mål
-   Hvordan måloppnåelsen skal måles og evalueres
-   Finansieringsplan
-   Liste over samarbeidspartnere
-   Plan for implementering og spredning

I sin rapportering skal tilskuddsmottaker rapportere på oppnådd resultat og effekt sett opp mot beskrivelsen i søknaden.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år. Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no.

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

173 927 135 kr

Tildelt

32 891 567 kr

Innvilget

18,9 %
32 891 567 kr

Tildelt andre

0 kr

Søkere

81

Mottakere

22

Søknader

102

Tildelinger

26

Mottakere og søkere

Loading...