Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

IKT-opplæring for å heve den digitale kompetansen blant eldre

Ordningen er etablert for å gi IKT-opplæring som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å: Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk. Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tilegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet. Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og bedre brukeropplevelse Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (2022-2024)

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å gi IKT-opplæring og veiledning som kan heve den digitale kompetansen i målgruppen for å:

Motvirke ensomhet og redusere digitalt utenforskap ved å legge til rette for møteplasser og samhandling som kan bidra til å vedlikeholde og styrke eldres muligheter for å opprettholde sosiale nettverk.

Bedre den digitale helsekompetansen slik at eldre kan tillegne seg helseinformasjon på nett via pc, nettbrett, smarttelefon og annet.

Gjøre eldre bedre i stand til å motta digitale helsetjenester (eksempelvis via videokonsultasjon og e-konsultasjon) gjennom økt mestring og brukeropplevelse

Tilskuddsordningen inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Evalueringsrapport fra Nasjonalt senter for e-helse (NSE) fra 2019 viste til at opplæring i bruk av teknologi kan gjøre eldre mer sosiale og mindre ensomme. Forutsetningen er at de kan få oppfølging og veiledning etter kurs for varig effekt, som også henger sammen med trygghet i teknologibruk.

Målgruppen er eldre som har behov for å styrke sin digitale kompetanse og digitale deltagelse. Med eldre menes seniorer som ikke lengre er yrkesaktive.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)

Der hvor det er et samarbeid mellom flere aktører, må det foreligge en samarbeidsavtale hvor det fremgår hvem som er ansvarlig søker overfor Helsedirektoratet.

Tillegg og presiseringer:

Det er kun landsdekkende frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser som kan søke.

Der hvor det er et samarbeid mellom flere aktører, må det foreligge en samarbeidsavtale hvor det fremgår hvem som er ansvarlig søker overfor Helsedirektoratet.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Tillegg og presiseringer:

Det gis kun tilskudd til prosjekter som har overføringsverdi.

Tilskuddet skal ikke finansiere innkjøp av utstyr, som har en restverdi ved prosjektets slutt. Eksempler her er PC, nettbrett, smart-telefoner og lignende.

Tilskuddsberegning: se regelverket

Rapporteringskrav

Måloppnåelse:

Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen (se punkt 1) er oppnådd. Rapporteringen bør spesifikt belyse:

 • Oversikt over opplæringsaktiviteter, antall deltakere som har deltatt i IKT-opplæringen og oppfølgings- og veiledningsaktiviteter for å heve den digitale kompetansen, og i hvilken grad dette har ført til redusert ensomhet ved at eldre opprettholder eller øker sosial kontakt, redusert digitalt utenforskap, bedret digital helsekompetanse, og at eldre blir bedre i stand til å motta digitale helsetjenester.
 • Beskrivelse av hvordan opplæring og oppfølging av de som utfører opplæring/stimulerer til bruk av teknologi har foregått, og i hvilken grad dette har ført til redusert ensomhet ved at eldre opprettholder eller øker sosial kontakt, redusert digitalt utenforskap, bedret digital helsekompetanse, og at eldre har blitt bedre i stand til å motta digitale helsetjenester.
 • Plan for videre finansiering.

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd høyere enn 200 000 kroner stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon vil bli spesifisert i vedtaksbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

For å nå opp i den skjønnsmessige vurderingen bør prosjektbeskrivelsen blant annet inneholde:

 • Hvilken forskjell tiltaket vil medføre
 • Antall personer prosjektet omfatter og hvordan brukerinvolvering er ivaretatt.
 • En detaljert beskrivelse av tiltakene og en risikovurdering av disse.
 • En utfyllende fremdriftsplan.
 • En oversikt over aktuelle samarbeidspartnere med ansvarsfordeling for innholdet i samarbeidet.
 • Synergieffekter av å samarbeide med andre kommuner og andre frivillige organisasjoner
 • Planer for videreføring etter prosjektets slutt.

Søknaden må også inneholde en kort beskrivelse av:

 • Organisasjonens formål og aktivitet, herunder antall medlemmer og omfang av lokallag
 • Organisasjonens erfaring med å spre kunnskap om bruk av teknologi blant ulike aldersgrupper
 • Organisasjonens erfaring med IKT-opplæring blant eldre

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet