Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Seksuell helse

Seksuell helse

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2024). Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Sist oppdatert

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 762, post 73

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse 2017-2022 (regjeringen.no) og Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd – informasjon og tilgjengelighet 2020– 2024 (regjeringen.no).

Overordnet mål for tilskuddsordningen er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen.

Delmål for ordningen er:

 • å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig kompetanse til å ivareta egen seksuell helse,
 • fortsatt reduksjon i antall uplanlagte svangerskap og aborter,
 • reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv,
 • å sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten
 • å sikre at helsepersonell respekterer og forstår brukere og pasienters seksuelle behov

Målgruppen for ordningen er hele befolkningen:

 • Små barn mellom 0-5 år og deres foresatte
 • Barn mellom 6-12 år
 • Ungdom og unge voksne mellom 13-24 år
 • Voksne mellom 25-69 år
 • Eldre fra 70 år og eldre
 • Minoritetsgrupper i alle aldre, for eksempel personer med funksjonsnedsettelse, nasjonale- og etniske minoriteter, seksuelle- og kjønnsminoriteter

Hvem kan motta tilskudd

 • Statlige foretak (f.eks RHF/HF)
 • Fylkeskommuner
 • Interkommunale selskaper
 • Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
 • Universiteter og høyskoler
 • Bedrifter
 • Kommuner (krav om samarbeid med andre kommuner/aktører)

Tillegg og presiseringer

Enkeltkommuner kan ikke søke på ordningen. Kommuner må ha inngått samarbeid med andre kommuner eller en annen aktør som er nevnt i listen over om konkrete utviklingsprosjekter for å søke om tilskudd. Prosjektet må synliggjøre at det har nasjonal overføringsverdi for å få tilskudd. Det gis ikke tilskudd til å finansiere kommunens lovpålagte oppgaver. Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Søker står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne tilskuddet utbetales til.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Vurdering av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes forventede måloppnåelse sett opp mot målene for tilskuddsordningen.

Tilskuddsordningen skal bidra til å implementere alle målene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse 2017- 2022 (regjeringen.no) i løpet av strategiperioden. Prosjektet dere søker støtte til må bidrar til å nå ett eller flere av målene i strategien for å få støtte. Prosjektene kan knyttes til Handlingsplan for fortsatt reduksjon i antall svangerskapsavbrudd - informasjon og tilgjengelighet 2020 - 2024 (regjeringen.no)

Søknader som faller utenfor målet og målgruppene for ordningen, eller som ikke har et nasjonalt/regionalt nedslagsfelt, vil bli avvist.

Enkeltkommuner kan ikke søke på ordningen. Kommuner må ha inngått samarbeid med andre kommuner eller en annen aktør, som er nevnt i listen over, om konkrete utviklingsprosjekter for å søke om tilskudd. Prosjektet må synliggjøre at det har nasjonal overføringsverdi for å få tilskudd. Det gis ikke tilskudd til å finansiere kommunens lovpålagte oppgaver.

Tillegg og presiseringer

Midler som er øremerket navngitte tilskuddsmottakere i statsbudsjettet kan gis de navngitte mottakerne selv om de ikke oppfyller alle krav i ordningen.

Dersom innvilget tilskudd er lavere enn det beløpet det ble søkt om, kan Helsedirektoratet be om revidert prosjektplan og budsjett før midlene kan utbetales.

Tilskuddsberegning

Tildeling av tilskudd avgjøres ved hjelp av en helhetlig, skjønnsmessig vurdering. Søknadene vurderes opp mot hverandre, prosjektenes bidrag til å oppfylle målene i strategi og/eller handlingsplan og ut fra tildelingskriteriene som er beskrevet under.

Prosjekt (50%)

 • I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse for ordningen?
 • Retter prosjektet seg mot en prioritert målgruppe og/eller mål for kunngjøringen?
 • I hvilken grad grad har søkeren erfaring med tilsvarende tiltak?
 • I hvilken grad dekker prosjektet et tilstrekkelig geografisk nedslagsfelt og omfang av aktører?
 • I hvilken grad er brukerne involvert i planlegging, utvikling og gjennomføring av prosjektet?
 • I hvilken grad benytter prosjektet metodikk med dokumentert effekt?
 • I hvilken grad møter prosjektet en viktig folkehelseutfordring knyttet til seksualitet?

Søknad (25%)

 • I hvilken grad viser søknaden til resultatmål som er spesifikke, målbare, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare?
 • I hvilken grad henger tidsplanen sammen med prosjektets aktiviteter?
 • I hvilken grad henger aktivitetene sammen med ordningens mål?
 • I hvilken grad vil prosjektet ha overførings og/eller læringsverdi for andre?

Budsjett (25%)

 • I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over planlagt bruk av midler?
 • I hvilken grad henger budsjettet sammen med prosjektets aktiviteter?
 • I hvilken grad kan søknadsbeløpet anses som rimelig ift. ordningens budsjett og søknadsmengde?
 • Har søkeren planer for hvordan prosjektet kan videreføres/finansieres etter at tilskuddsmidlene er brukt?

Rapporteringskrav

Vedtaksbrevet (brev om innvilgelse av tilskudd) gir informasjon om rapporteringskrav og frister. Rapporteringsfrist er 01.04 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt. Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Måloppnåelse

Tilskuddsmottaker må rapportere på måloppnåelse. Av rapporteringen må det fremgå en beskrivelse av de gjennomførte tiltakene og hvordan disse tiltakene har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd.

Søker har i prosjektbeskrivelsen som fulgte søknaden definert konkrete kriterier for måloppnåelse i prosjektet. Kriteriene kan være kvantifiserbare (statistikk) og/eller skjønnsbaserte. Kriteriene skal benyttes i tilskuddsmottakers rapportering som et ledd i egenevalueringen og beskrive hvordan, og i hvilke grad, målene slik disse var beskrevet i søknaden er nådd. Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre drift beskrives.

Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen skal evalueres. Tilskuddsmottaker er forpliktet til å besvare spørsmål i forbindelse med fremtidige evalueringer av ordningen.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddsmidlene er brukt.

Revisorattestasjon

Frist og krav for revisorkontroll og attestasjon er spesifisert i tilskuddsbrevet.

Et delvis forhåndsutfylt rapporteringsskjema vil være tilgjengelig i Altinn og dere vi motta et varsel i Altinn når det nærmer seg rapporteringsfrist. Vi oppfordrer dere om å benytte det forhåndsutfylte skjemaet fremfor det tomme skjemaet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

Søknaden undertegnes av rådmannen eller den som har signeringsfullmakt (gjelder kommuner og fylkeskommuner). For andre søkere skal søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer

Søknaden skal inneholde:

 • En kort oppsummering av prosjektet
 • En beskrivelse av hvilke målgrupper prosjektet har
 • Informasjon om hvor i landet prosjektet skal gjennomføres, evt. om det er nettbasert
 • Et anslag over antall aktiviteter og personer i målgruppen prosjektet vil nå
 • En beskrivelse av hvordan målgruppen involveres i planlegging og gjennomføring av prosjektet
 • Et anslag over antall frivillige som er involvert og ca. antall frivillige timer som legges ned i prosjektet (dersom relevant)
 • En beskrivelse av hvilke konkrete mål i Snakk om det! prosjektet bidrar til å nå
 • En omtale av hvilke konkrete mål i andre nasjonale strategier/planer/satsningsområder prosjektet bidrar til å nå
 • En beskrivelse av hvilke resultater dere forventer at prosjektet skal føre til (konkrete resultatmål)
 • En beskrivelse av hvordan dere skal dokumentere måloppnåelsen
 • En beskrivelse av hvilke folkehelseutfordringer prosjektet bidrar til å løse med henvisning til kilder (litteratur, statistikk m.m.)
 • En beskrivelse av kunnskapsgrunnlaget for metodene dere bruker i prosjektet med henvisning til kilder
 • En beskrivelse av hvilke forutsetninger organisasjonen og prosjektleder-/teamet har for å gjennomføre prosjektet
 • En beskrivelse aktivitetene som skal gjennomføres for å nå målene sammen med en tiltaksplan
 • En beskrivelse av planer for videreføring av prosjektet etter prosjektperiodens slutt
 • Et totalbudsjettet som inkluderer evt. ubrukte midler
 • Informasjon om andre finansieringskilder og egenfinansiering i prosjektet

Søker dere om flere ulike prosjekt kan dere legge ved individuelle prosjektbeskrivelser som vedlegg (maks. to A4-sider per prosjekt).

Ubrukte midler

 • Hvis dere skal søke om ytterligere tilskudd fra samme ordning for påfølgende tilskuddsår, skal ubrukte midler fra fjoråret inngå i søknaden. Marker i feltet "Videreføring av tiltak som har fått tilskudd av Helsedirektoratet " (side 2 i søknadsskjemaet). Henvis til saksnummer og oppgi ubrukte midler fra året før i budsjettet (side 4 i søknadsskjemaet). Det totale søknadsbeløpet skal inkludere både ubrukt tilskudd og ønske om nytt tilskudd.
 • Dersom dere ikke har tenkt å søke ytterligere midler på denne ordningen for tilskuddsåret 2021, skal dere sende en søknad om overføring av de ubrukte midlene.

Alle søknader på samme tilskuddsordning behandles samlet. Når søknadene er ferdig behandlet, sender vi et vedtaksbrev.

MERK: Det reviderte søknadsskjemaet har ikke en egen lagringsknapp. Skjemaet lagres automatisk når du går videre til neste side, eller går tilbake til innboks. Dersom du har fylt ut deler av skjemaet og ønsker å fortsette senere, lagrer du det du har gjort ved å gå tilbake til innboks. For å unngå å miste data dersom du er lenge på en side i skjemaet anbefaler vi at du "lagrer" ved å gå videre til neste side og så tilbake igjen.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

103 993 024 kr

Tildelt

49 630 735 kr

Innvilget

47,7 %

Søkere

73

Mottakere

43

Søknader

101

Tildelinger

60
28 230 818 kr

Tildelt andre

21 399 917 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?