Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse

Institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse

Målet er å bidra til økt kompetanse i psykisk helse gjennom etter-, videre- og spesialistutdanningstiltak. Det kan gis tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal gjennom etter-, videre- og spesialistutdanning bidra til økt kompetanse i psykisk helse.

Målgruppe: Mennesker med psykiske lidelser.

Hvem kan motta tilskudd

Det kan gis tilskudd til institutter og foreninger som driver etter-, videre- og spesialistutdanning i psykisk helse.

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Tildelingen er basert på en skjønnsmessig vurdering.

Det tas forbehold om bevilgningens størrelse og antallet søknader ved fastsetting av tilskuddets størrelse. Det kan ikke forventes fullfinansiering, særlig ikke for tilskuddsmottagere som har andre inntektskilder.

Prioritering institutter og profesjonsforeninger:

 1. Tiltak som er direkte nødvendige som ledd i spesialistutdanning / videreutdanning er prioritert og etterutdanning av lengre varighet (mer enn 2-3 dagers enkeltstående konferanser), eks. kombinasjon av teoriundervisning og veiledning over en periode.
 2. Geografiske områder med underdekning av fagpersonell er prioritert.

Rapporteringskrav

Rapporteringen skal inneholde:

a.    rapport med informasjon om måloppnåelse ut fra ordningens formål
b.    regnskap som er oppstilt og sammenlignet med budsjett
c.    revisorattestasjon og revisorkontroll, dersom spesifisert i tilskuddsvedtaket.
Foreligger det ikke nøyaktige opplysninger om måloppnåelsen under bokstav a, er omtrentlige anslag tilstrekkelig.

Hvordan søke

Søknaden skal:

 1. angi søkers kontaktinformasjon
 2. beskrive tiltak det søkes om tilskudd til, med mål og fremdriftsplan
 3. angi søknadsbeløp
 4. inneholde et budsjett for tiltaksperioden
 5. angi tilskudd søkeren har fått innvilget eller har søkt om fra andre instanser
 6. angi egenfinansiering av tiltaket
 7. beskrive søkerens organisasjonsform med fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner
 8. angi eventuelt samarbeid med andre aktører om gjennomføringen av tiltaket
 9. oppgi planlagte interne og eksterne kontrolltiltak for å sikre korrekt rapportering og måloppnåelse
 10. dersom søkeren fikk tilskudd foregående år, dokumentere at rapporteringen fra foregående år er godkjent

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet