Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold

Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold

Formålet med tilskuddet er å lette livssituasjonen, eller styrke evnen til å håndtere den, for mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus og vold. Tilskuddsordningen retter seg fortrinnsvis mot telefontjenester, chat, o.l., men rådgivnings-, støtte- eller veiledningstjenester i andre former kan også gis tilskudd.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 72

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddet er å lette livssituasjonen, eller styrke evnen til å håndtere den, for mennesker som opplever vansker knyttet til psykisk helse, rus og vold.

Ønsket effekt / effektmål:

 • Brukerne får den bistanden de har behov for når de kontakter rådgivnings-, støtte- og/eller  veiledningstjenestene
 • Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er trygge for brukerne
 • Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenestene er lett tilgjengelige for brukerne

Resultatmål for ordningen er spesifisert i resultatmatrisen under punkt 3.

Endelig målgruppe er mennesker som er i en vanskelig, belastende eller prekær livssituasjon, deres pårørende, nærstående, omsorgspersoner og etterlatte.

Hvem kan motta tilskudd

 • Kommuner
 • Frivillige og ideelle organisasjoner

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse.

Det gis tilskudd til: Drift av rådgivnings-, støtte- eller veiledningstjenester. Tilskuddsordningen retter seg fortrinnsvis mot telefontjenester, chat, o.l., men rådgivnings-, støtte- eller veiledningstjenester i andre former kan også gis tilskudd.

Midlene skal i hovedsak benyttes til interaktive rådgivings-, støtte- eller veiledningstjenester, det vil si at det skal være en dialog/samhandling mellom bruker og tjeneste. Det kan innvilges noe støtte til drift av nettsider dersom dette er en integrert del av tjenesten.

Tillegg og presiseringer:

Med forbehold om årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kan tilskudd innvilges i opptil tre år. Dersom det søkes om tilskudd for opptil tre år, skal det legges ved en beskrivelse av tiltaket/aktivitetene for hele perioden det søkes om. Denne beskrivelsen må inneholde aktivitetsplan og budsjett per år.

Dersom det innvilges tilskudd for mer enn ett år, må tilskuddsmottaker likevel sende en forenklet søknad hvert år. Budsjettet som legges i det elektroniske søknadskjemaet skal kun være for det aktuelle tilskuddsåret. Ytterligere informasjon vil bli gitt i tilskuddsbrevet.

Tiltak som har fått innvilget tilskudd for flere år vil bli prioritert innenfor perioden. Etter tre år vil Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av tiltaket og/eller nye tiltak sett opp mot tilskuddsordningens formål og samlet antall søknader til ordningen.

Midlene skal ikke benyttes til:

 • utvikling og vedlikehold av apper
 • virksomhetens ordinære drift

Tilskuddsberegning:

Søknadene vurderes ut fra beskrivelsen av tiltakets effekt- og resultatmål opp mot følgende kriterier.

Tiltak (60 %)

 • Sammenheng mellom tiltaket og ordningens mål - I hvilken grad vil tiltaket bidra til måloppnåelse for tilskuddsordningen?
 • Faglig forsvarlighet, erfaring og kompetanse - I hvilken grad er tiltaket i tråd med dagens føringer (strategier/planer), forskning og erfaringer innen fagområdet? I hvilken grad innehar søker tilstrekkelig erfaring/kompetanse innenfor formålet?
 • Medarbeidernes kompetanse - I hvilken grad har medarbeiderne nødvendig kompetanse og erfaring? I hvilken grad har tjenesten et system som ivaretar opplæring for medarbeiderne?
 • Geografisk nedslagsfelt - Hvilken geografisk utstrekning har tiltaket? I hvilken grad bidrar tiltaket til likeverdige tilbud i størst mulig geografisk utstrekning?
 • Omfang og kapasitet/bemanning - I hvilken grad når tiltaket ut til målgruppen? I hvilken grad er bemanningen tilstrekkelig for å kunne besvare flest mulig henvendelser med kortest mulig ventetid sett opp mot behovet for tjenesten?
 • Synliggjøring - I hvilken grad og på hvilken måte jobbes det for å gjøre tjenesten kjent blant mulige brukere?
 • Ivaretakelse - I hvilken grad har tjenesten et system for støtte eller debrief av medarbeiderne? I hvilken grad foreligger og følges rutiner for ivaretakelse av personvern samt viderekobling til nødetater i akutte tilfeller?
 • Brukerinnsikt og brukermedvirkning - I hvilken grad har tjenesten de nødvendige systemer for innhenting av brukerinnsikt? I hvilken grad er brukere. og/eller medlemmer aktivt involvert og hvordan trekkes deres erfaringer inn i tiltaket?

Søknad (20 %)

 • Samlet vurdering av søknaden - I hvilken grad gir søknaden en god og realistisk beskrivelse av tiltaket/tjenesten? I hvilken grad henger tidsplan, aktiviteter og effekt-/resultatmål sammen? I hvilken grad viser søknaden til effekt-/resultatmål som er realistiske?
 • Plan for rapportering - I hvilken grad har gode rutiner for å kunne rapportere på måloppnåelse inkl. bruk av tilbakemeldingsverktøy for å måle effekt?

Budsjett (20 %)

 • Klart og presist budsjett - I hvilken grad gir tiltakets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte utgiftene/inntektene?
 • Sammenheng mellom søknadsbeløp, aktiviteter og måltall - I hvilken grad henger budsjettet sammen med tiltakets aktiviteter og måltall

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd. Tilskuddsmottaker skal rapportere kvantitativt på kriteriene for måloppnåelse (punkt 2) på effekt- og resultatmål(se punkt 3, 5, 6og 7),spesifikt:

 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg hjulpet (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg lyttet til på en respektfull og fordomsfri måte /%)
 • Tjenesten har system for opplæring for medarbeiderne (JA/NEI)
 • Andel medarbeidere som har fått opplæring siste år (%)
 • Tjenesten har system for støtte eller debrief av medarbeiderne (JA/NEI)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte at det var trygt å kontakte tjenesten (%)
 • Tjenesten anvender system/rutiner for ivaretakelse av personvern (JA/NEI)
 • System/rutiner for viderekobling til nødetat på plass (JA/NEI)
 • Andel medarbeidere som bruker rutinene for viderekobling til nødetat (%)
 • Andel henvendelser som viderekobles til nødetat (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at det var lett å finne frem til tjenesten (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de fikk tilstrekkelig rask hjelp (%)
 • Tjenesten anvender plan for synliggjøring (JA/NEI)
 • Antall besøkende på nettsider 
 • Andel henvendelser besvart telefontjenester* (%)
 • Andel henvendelser besvart chat* (%)
 • Andel henvendelser besvart andre tjenester
 • Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester* (minutter)
 • Gjennomsnittlig ventetid chat* (minutter)•Gjennomsnittlig ventetid andre tjenester

Dersom det er avvik mellom måltall (også binære)angitt i søknaden og statusen for tiltaket per 31.12. året tilskuddet ble tildelt skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak tilskuddsmottaker har iverksatt for å redusere avviket. Dette er spesielt viktig der avviket er stort.

Rapporteringen skal også inneholde informasjon om:

 • Antall henvendelser per år per tjenestedet er innvilget tilskudd til
 • Tilgjengelighet/åpningstider per tjeneste det er innvilget tilskudd til
 • Hvilke kommunikasjonsformer som har vært benyttet.
 • Dersom det har vært endringer i tilgjengelighet og/eller kommunikasjonsformer i løpet av tilskuddsåret skal dette forklares og begrunnes.
 • Statistikk over hvilke tema brukerne tar opp
 • Har det vært tilbudt telefon-chat og andre tjenester på flere språk enn norsk
 • Totalt antall ansatte og/eller frivillige, herunder antall lønnede årsverk og antall ulønnede årsverk
 • Andelen likepersoner der dette er relevant

Hvordan søke

 • Søkerens måltall for tilskuddet (se pkt. 3)
 • Beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til (se pkt. 6)
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) (se pkt. 6)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse for prosjektet
 • Søkerens vurdering av risiko ved prosjektet

For kommuner: Søknaden skal undertegnes av kommunedirektør eller den som har signeringsfullmakt.

For andre søkere: Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:

Søknaden må inneholde tilstrekkelig informasjon for å kunne vurderes opp mot tildelingskriteriene som beskrevet i punkt 6.
Søknaden skal kort beskrive følgende for tiltaket:

 • Hvordan lovverk knyttet til avvergelsesplikt, meldeplikt, avklaringer rundt juridisk ansvar og avgrensing mot helsehjelp følges opp
 • Hvordan personvern ivaretas (f.eks. interne retningslinjer og informasjon som gis brukerne angående personvern)
 • Hvilke krav som stilles til nye ansatte/frivillige ved rekruttering
 • Hvordan det jobbes med kompetanseheving (faglig, samtaleteknikk, teknisk løsning, jus o.a.,)
 • System for ivaretakelse av ansatte/medarbeidere, herunder nødvendig støtte, spesielt etter vanskelige samtaler
 • Varslingsrutiner og systemer for viderekobling til nødetat
 • Hvilket system søker har/planlegger å ta i bruk for tilbakemeldinger fra brukerne
 • Hvilket system søker har/planlegger å ta i bruk for statistikk om brukerne (kjønn, alder, tema samtalene dreier seg om etc.) sett opp mot kommunikasjonsform
 • Hvordan tjenesten organiseres for å kunne besvare så mange henvendelser som mulig og med minst mulig ventetid ut fra tjenestens kapasitet
 • Hvilke planer søker har for synliggjøring av tjenesten
 • Hvorvidt det tilbys telefon- chat- og andre tjenester på flere språk enn norsk

I tillegg til beskrivelsene over skal søknaden inneholde et realistisk anslag fra tilskuddsmottaker på hva/hvor mye de vil oppnå eller levere med tildelte midler ved utgangen av tilskuddsåret (måltall) for hvert av kriteriene for måloppnåelse på både effekt- og resultatnivå for tiltaket:

 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg hjulpet (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte seg lyttet til på en respektfull og fordomsfri måte /%)
 • Tjenesten har system for opplæring for medarbeiderne (JA/NEI)
 • Andel medarbeidere som har fått opplæring siste år (%)
 • Tjenesten har system for støtte eller debrief av medarbeiderne (JA/NEI)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de følte at det var trygt å kontakte tjenesten (%)
 • Tjenesten anvender system/rutiner for ivaretakelse av personvern (JA/NEI)
 • System/rutiner for viderekobling til nødetat på plass (JA/NEI)
 • Andel medarbeidere som bruker rutinene for viderekobling til nødetat (%)
 • Andel henvendelser som viderekobles til nødetat (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at det var lett å finne frem til tjenesten (%)
 • Andel av brukerne som egenrapporter at de fikk tilstrekkelig rask hjelp (%)
 • Tjenesten anvender plan for synliggjøring (JA/NEI)
 • Antall besøkende på nettsider
 • Andel henvendelser besvart telefontjenester* (%)
 • Andel henvendelser besvart chat* (%)
 • Andel henvendelser besvart andre tjenester
 • Gjennomsnittlig ventetid telefontjenester* (minutter)
 • Gjennomsnittlig ventetid chat* (minutter)
 • Gjennomsnittlig ventetid andre tjenester

Måltallet kan også være binært, dvs. JA/NEI

Måltallet vil - sammen med øvrige vurderingskriterier - brukes i Helsedirektoratets vurdering av søknaden. Hvis søkeren ikke planlegger å gjennomføre aktiviteter på alle punktene i listen over, settes måltallet til 0 (se regelverkets punkt 2).

Dersom tilskudd innvilges skal tilskuddsmottaker i sin rapportering per 31.12 det året tilskuddet ble tildelt rapportere resultater på samme kriterier som de oppga måltall for i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med måltallet i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.

Det er ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men det skal oppgis i søknaden dersom tiltaket har slik finansiering.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Alle tildelinger for 2024 er ikke publisert.

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

215 446 557 kr

Tildelt

117 150 000 kr

Innvilget

54,4 %

Søkere

44

Mottakere

18

Søknader

47

Tildelinger

18
117 150 000 kr

Tildelt andre

0 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?