Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)

Psykisk helse og livskvalitet - kjønns- og seksualitetsmangfold (lhbt+)

Målet med ordningen er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbt+-befolkningen). For 2023 vil virksomheter som tidligere har mottatt øremerkede tilskudd, og som ikke er ivaretatt av andre tilskuddsordninger hos Helsedirektoratet eller andre direktorat, være prioritert.

Sist oppdatert

Tilskuddsordningen er videreført til nytt budsjettår.

Hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen, ta direkte kontakt med tilskuddsforvalteren Helsedirektoratet

Søknadsfrist (2023)

Type tilskudd

Prosjektmidler og Driftsmidler

Tilskuddsforvalter

Finansiering

Statsbudsjettet kap. 765, post 71

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Det overordnede formålet er å bidra til god psykisk helse og livskvalitet uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og mer likeverdige helse- og omsorgstjenester for grupper av befolkningen som bryter med normer for kjønn og seksualitet (lhbt+-befolkningen).

Delmål for tilskuddsordningen:

 • Fremme kunnskap og økt bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold, slik at personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet kan leve åpent, uten å bli utsatt for diskriminering eller sosiale sanksjoner
 • Utvikle og formidle kunnskap om lhbt+-befolkningens psykiske helse og livskvalitet 
 • Sikre representasjon av lhbt+-befolkningen i brukermedvirkning i helse- og omsorgssektoren, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold 
 • Bidra til bedre livsbetingelser for lhbt+-befolkningen, redusere marginalisering og minoritetsstress og utjevne sosial ulikhet i helse 
 • Øke kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold, og ivaretakelse av lhbt+-befolkningens behov i offentlige tjenester

Målgruppen er personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet og deres nærmeste, samt ansatte i offentlige tjenester og befolkningen for øvrig. 

For å få en samlet tiltaksportefølje som favner kompleksiteten i feltet, kan Helsedirektoratet i utlysningen velge ut delmål og undermålgrupper innenfor regelverket som gis prioritet i den årlige søknadsbehandlingen.
 

Hvem kan motta tilskudd

Statlige foretak (f.eks. RHF/HF)
Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser)
Universiteter og høyskoler
 

Tillegg og presiseringer:
Frivillige organisasjoner må ha en ideell målsetting og driftsform (ikke kommersiell) og være registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet. Universitet og høyskole må være registrert som universitet eller høyskole i Brønnøysundregistrene.

Hvis det er flere som skal samarbeide om et prosjekt/tiltak skal én stå som søker på vegne av fellesskapet. Det er søkeren som står økonomisk og administrativt ansvarlig overfor Helsedirektoratet.
 

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Skjønnsmessig vurdering med utgangspunkt i forventet måloppnåelse 

Det gis tilskudd til:
Midlene skal brukes til tiltak som bidrar til måloppnåelse for tilskuddsordningen. Tiltak rettet mot system- og tjenestenivå vil bli prioritert. 

Eksempler på tiltak som kan støttes:

 • Tiltak som øker kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold i befolkningen 
 • Tiltak som øker kompetanse og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold hos ansatte i offentlige tjenester
 • Tiltak som identifiserer strukturer for diskriminering, marginalisering og minoritetsstress som følge av brudd på normer for kjønn og seksualitet 
 • Tiltak som bidrar til å identifisere og/eller redusere barrierer mot å oppsøke helsehjelp, med særlig vekt på tjenesteområdene psykisk helse, rus og vold 
 • Innsamling, sammenstilling og formidling av brukererfaringer
 • Tiltak som bidrar til maktmobilisering (empowerment), identitetsbygging og/eller psykososiale fellesskap i lhbt+-befolkningen
 • Det vektlegges positivt dersom søker samarbeider med:
 • andre bruker- og pårørendeorganisasjoner og/eller andre brukermiljøer 
 • det offentlige tjenesteapparatet som kommuner, statsforvalteren, fylkeskommuner og helseforetak
 • utdanningsinstitusjoner og kompetansesentre/-miljøer 

Tillegg og presiseringer:
Tiltak med nasjonal utbredelse, eller som kan ha overføringsverdi nasjonalt, vil bli prioritert.
Det gis ikke tilskudd til å finansiere lovpålagte oppgaver i kommunen. Tilskuddet skal ikke dekke utgifter til klinisk virksomhet, eller investeringer.
Tildeling over ordningen sees i sammenheng med tildelinger over Bufdirs tilskuddsordning for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold, og ev. søknader på andre relevante statlige tilskuddsordninger. 

Fra og med 2024 kan Helsedirektoratet innvilge tilskudd for inntil tre år. Søkere som får innvilget tilskudd over flere år, vil får utbetalt tilskudd for ett år av gangen i tidsperioden som er definert i vedtaksbrevet. Tilskuddsmottaker trenger ikke sende ny søknad i den definerte perioden, man skal rapportere årlig. Vedtaket fattes med forbehold om evt. endringer i Stortingets budsjettbehandling og Helsedirektoratets vurdering av prosjektrapport og regnskap.

Tilskuddsberegning:
Søknaden vil bli vurdert opp mot kriteriene i tabellen under. Vektingen av de enkelte kriteriene er veiledende.

Kategori

(vekting)

Kriterier

Forklaring

Tiltak (60%)

Fremme åpenhet og gode livsbetingelser

I hvilken grad bidrar tiltaket til å sikre bedre livsbetingelser, redusere marginalisering, minoritetsstress og utjevne sosial ulikhet i helse i lhbt+-befolkningen?

Kunnskapsutvikling og formidling

I hvilken grad bidrar tiltaket til å utvikle og formilde kunnskap om lhbt+ befolkningens psykiske helse og livskvalitet?

Ivaretakelse av kjønns- og seksualitetsmangfold i offentlige tjenester

I hvilken grad bidrar tiltaket bidra til økt kunnskap og bevissthet om kjønns- og seksualitetsmangfold og bedre ivaretakelse av lhbt+-befolkningens behov i møte med offentlige tjenester?

Representasjon i brukermedvirkning

I hvilken grad bidrar tiltaket til å sikre at lhbt+-befolkningen er representert i brukermedvirknings-prosesser i helse- og omsorgssektoren?

Interseksjonell tilnærming

I hvilken grad ses normbrytende kjønn og seksualitet i sammenheng med det brede diskrimineringsgrunnlaget og andre forskjellsskapende dimensjoner?

Problemforståelse

I hvilken grad er problemets art tydelig beskrevet og omfang dokumentert?

Kunnskapsbasert metode og relevant kompetanse / erfaring

I hvilken grad benytter prosjektet relevant metodikk med dokumentert effekt? Og i hvilken grad har søker kompetanse / erfaring med tilsvarende tiltak?

Samhandling og samarbeid på tvers av samfunnssektor og nivå

I hvilken grad bidrar tiltaket til å etablere, eller styrke eksisterende, samarbeid og samhandling på tvers av organisasjoner, offentlige- tjenester og forvaltningsnivå?

Nasjonal utbredelse eller overføringsverdi

I hvilken grad har tiltaket nasjonal utbredelse eller potensiell overføringsverdi til andre tjenestenivåer og sektorer?

Søknad

(30 %)

Samlet vurdering av søknaden

I hvilken grad gir søknaden en utfyllende og realistisk beskrivelse av tiltaket, hvordan det skal gjennomføres og følges opp? 

Årlig prioritering

I hvilken grad retter søknaden seg mot delmål og undermålgrupper som er gitt prioritet i kunngjøringen?

Søkers kriterier for måloppnåelse

I hvilken grad har søker definert spesifikke, målbare, relevante, tidsavgrensede og evaluerbare mål?

Fremdriftsplan inkludert aktivitets- og tidsplan

I hvilken grad henger aktiviteter, tidsplan og tiltakets mål sammen?

Evaluering og/eller brukerundersøkelser

Er det lagt planer for evaluering av tiltaket, og/ eller har søker beskrevet hvordan tilbakemeldinger/ erfaringer kan bidra til å videreutvikle tiltak og aktiviteter?

Budsjett

(10 %)

Sammenheng mellom søknadsbeløp og aktivitetene

I hvilken grad er søknadsbeløpet rimelig sett opp mot forventet utbredelse og det planlagte aktivitetsnivået?

Sammenheng mellom søknadens omfang og ordningens budsjettramme

I hvilken grad er søknadsbeløpet rimelig ift. tilskuddsordningens totale budsjett?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse: Tilskuddsmottakers vurdering av gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd. 

Rapporten skal spesifikt inneholde:

 • En beskrivelse av aktiviteter/tiltak som er gjennomført
 • Antall i lhbt+-befolkningen som er nådd gjennom konkrete tiltak
 • Antall ansatte i offentlige tjenester som er nådd gjennom konkrete tiltak
 • Geografisk utbredelse av aktiviteter/tiltak 
 • Hvordan medlemmer/brukere medvirker i tiltakets utvikling og gjennomføring
 • Beskrivelse av samarbeid med andre offentlige og sivile aktører
 • Resultater fra brukerundersøkelser eller andre tilbakemeldingsverktøy 
 • Plan for justeringer av aktiviteter/tiltak med utgangspunkt i evaluering/brukerundersøkelser
 • Tilskuddsmottakers vurdering av egen måloppnåelse sett opp mot beskrivelsen i søknaden, målene for tilskuddsordningen og kriterier for måloppnåelse
 • Ved manglende måloppnåelse skal dette begrunnes og tiltak for bedre måloppnåelse i videre arbeid finansiert over tilskuddsordningen beskrives

Rapporteringen skal beskrive status og resultat for de anslag som ble oppgitt i søknaden. Dersom det er avvik mellom anslått effekt/resultat for tiltaket beskrevet i søknaden og statusen per 31.12 skal dette forklares i rapporteringen sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt for å redusere avviket.
Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i tilskuddsmottakers søknad i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse. Måloppnåelsen vil bli vurdert opp mot kriteriene (indikatorene).

Regnskap: Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå. Nærmere informasjon om regnskapsrapportering blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Revisorattestasjon: Der det innvilges tilskudd på 200 000 kroner eller høyere stilles det krav om revisorbekreftelse av regnskapet. Nærmere informasjon om revisorkontroll og attestasjon blir spesifisert i tilskuddsbrevet.

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet 
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser  
 • Egenfinansiering 

Søknaden undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Tillegg og presiseringer:
Søknaden må inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene.
Det stilles ikke krav om egenfinansiering eller delfinansiering fra andre, men dersom prosjektet har slik finansiering skal dette opplyses om i søknaden.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av hvordan tiltaket vil bidra til at tilskuddsordningens mål nås, og hvilke delmål tiltakene rettes mot. Dette gjøres ved å oppgi realistiske anslag for tiltakets effekt/resultat for målgruppen sett opp mot indikatorene som vil legges til grunn for vurderingen av måloppnåelse for ordningen.
Tilskuddsmottaker skal i sin rapportering per 31.12 året tilskuddet ble innvilget for, rapportere resultater på anslagene som ble oppgitt i søknaden. Helsedirektoratet vil sammenligne rapportert resultat med informasjonen i søknaden i sin vurdering av tiltakets måloppnåelse.  
 

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet.

Tildelinger

Tildelt

Tildelingene må ses i sammenheng med beskrivelsen av ordningen samme år

Les mer om hvordan data vises og brukes på tilskudd.no

Tilgjengelige midler

Ikke oppgitt

Omsøkt

29 554 399 kr

Tildelt

12 672 000 kr

Innvilget

42,9 %

Søkere

27

Mottakere

12

Søknader

32

Tildelinger

15
10 672 000 kr

Tildelt andre

2 000 000 kr

Mottakere og søkere

Per side:

Fant du det du lette etter?