Gå til hovedinnhold
Start/Tilskuddsordninger/Mobilisering mot ensomhet

Mobilisering mot ensomhet

Hensikten er å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen. Målgrupper er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet. Frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører vil sammen eller hver for seg kunne iverksette tiltak. Tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene.

Mål og målgruppe for tilskuddsordningen

Målet er å utvikle og iverksette effektive tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i befolkningen.

Målgruppen er unge og eldre mennesker som er ensomme eller er særlig utsatt for å oppleve ensomhet.

Hvem kan motta tilskudd

Frivillige og ideelle organisasjoner (herunder stiftelser) og bedrifter kan søke om å få tilskudd.

Søkere kan samarbeide om en felles søknad eller søke hver for seg.

(Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene med sikte på et mer langsiktig arbeid og for å kunne rekruttere mange nok og rett målgruppe. Med samarbeid menes f.eks. å etablere felles arenaer, kontaktpersoner, bruk av lokaler, strategi for rekruttering eller liknende.)

Hva kan tilskuddet brukes til

Se andre tildelingskriterier

Andre tildelingskriterier

Søknader vurderes skjønnsmessig med utgangspunkt i forventet måloppnåelse. 

Det gis tilskudd til:

Utvikling av nye tiltak. Vesentlige forbedringer av eksisterende tiltak (produkter, tjenester, prosesser og organisering) kan bli vurdert som utvikling.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Enkeltstående arrangement.
 • Investeringer, inventar og utstyr eller kjøp/leasing av transportmidler.
 • Ordinær drift, herunder allerede etablerte tilbud til målgruppen.
 • Spredning av et eksisterende tiltak.
 • Kun kartlegging av aktiviteter/tiltak i kommunen/bydelen eller målgruppens behov og ønsker.
 • Kun kursvirksomhet, opplæringstiltak o.l.
 • Ulike former for arbeidstreningstiltak, praksisplasser o.l. 

Tillegg og presiseringer:

 • Det forutsettes at tiltakene utvikles og gjennomføres i samarbeid med kommunene med sikte på et mer langsiktig arbeid og for å kunne rekruttere mange nok og rett målgruppe. Med samarbeid menes f.eks. å etablere felles arenaer, kontaktpersoner, bruk av lokaler, strategi for rekruttering eller liknende.
 • Det forutsettes at tilskuddsmottaker stiller seg til disposisjon for evaluator.

Tilskuddsberegning: 

Tilskudd innvilges de søknader tilskuddsforvalter har størst forventninger til innenfor de budsjettrammer Stortinget har vedtatt.

Søkere med en bred geografisk tilstedeværelse og som kan nå mange brukere vil bli prioritert.

Videreføring av tiltak med god måloppnåelse og dokumentert effekt fra året før kan prioriteres.

Følgende kriterier blir vektlagt ved vurdering av søknad:

Prosjekt - vektes 60 %

 • Basert på kunnskap
  • I hvilken grad er prosjektet kunnskapsbasert?
 • Basert på erfaring
  • Er prosjektet prøvd ut tidligere med gode resultater?
 • Utbredelse og overføringsverdi
  • I hvilken grad vil tiltaket nå bredt ut geografisk og/eller målt i antall brukere?
  • I hvilken grad kan arbeidsmetode, resultater og effekter brukes av andre i ettertid?

Søknad  - vektes 25%

 • Plan for aktivitet og fremdrift
  • Hvordan skal prosjektets mål nås?
 • Beskrivelse av prosjektet
  • I hvilken grad vil prosjektet bidra til måloppnåelse?

Budsjett - vektes 15%

 • Klart og presist budsjett
  • I hvilken grad gir prosjektets budsjett en klar og presis oversikt over de ulike planlagte inntekter og utgifter?
 • Plan for finansiering, inkludert ev. egenfinansiering
  • I hvilken grad kan søknadsbeløpet anses som rimelig i forhold til tilskuddsordningens budsjett og totale søknadsmengde?

Rapporteringskrav

Måloppnåelse

Tilskuddsmottaker skal vurdere gjennomførte tiltak og hvordan/i hvilken grad dette har bidratt til at målene for tilskuddsordningen er oppnådd. Rapporteringen bør inkludere en beskrivelse av:

 • Omfang og nedslagsfelt (antall brukere som har nytt godt av tiltaket og geografisk spredning)
 • Kvalitativ vurdering av nytteverdien for brukerne
 • Resultater av eventuelle brukerundersøkelser og evalueringer 
 • Samarbeid med kommunen
 • Eventuelt samarbeid med (andre) frivillige organisasjoner
 • Erfaringer fra gjennomføringen i forhold til mål i søknaden og tiltaksplan/framdriftsplan
 • Videre planer for prosjektet
 • Eventuelle øvrige rapporteringskrav beskrevet i vedtaksbrevet.

Regnskap

Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne sammenlignes på samme nivå.

Revisorattestasjon

Evt. krav for revisorkontroll og attestasjon, samt frister er spesifisert i tilskuddsbrevet

Hvordan søke

 • Søkerens mål med tilskuddet
 • Prosjektbeskrivelse/beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har signeringsfullmakt.

Søknaden må inneholde informasjon som belyser tildelingskriteriene beskrevet i regelverket.

Innholdet er hentet fra Helsedirektoratet